Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

ordino

orangutan

Fr orangoutan Malaya ve Sumatra bölgesine mahsus bir tür maymun Malay orang utan orman adamı

orantı

TTü oran +(In)tI

oratoryo

İt oratorio 1. dua yeri, şapel, 2. dini içerikli koral yapıt << OLat oratorium dua yeri Lat orare konuşmak, dil dökmek, dua etmek +()torium Lat os, or- [den.] ağız

ordinaryüs

YLat professor ordinarius (Alman üniversitelerinde) nizami profesör Lat ordinarius nizami, usule uygun Lat ordo, ordin- düzen, nizam, tertip, rütbe +ari°

ordinasyon

Fr/İng ordination 1. düzenleme, düzene sokma veya girme, 2. rahiplik mesleğine kabul edilme Lat ordinatio a.a. Lat ordinare [den.] düzenlemek +()tion Lat ordo düzen, nizam

ordino

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ordino: Poliçe nevˁinden hamili emrine sipariş tahvili.

İt ordine 1. düzen, nizam, 2. emir, ödeme emri << Lat ordo, ordin- a.a.

Not: Lat ordo (düzen, nizam) sözcüğü geç Antik dönemden itibaren muhtemelen askeri bir kullanımdan dolayı “emir” anlamını kazanmıştır. Karş. İng order (1. düzen, 2. emir).

Bu maddeye gönderenler: koordinat (koordinasyon), ordinaryüs, ordinasyon


30.09.2014
ordonat

TTü ordu donatım

ordövr

Fr hors d'oeuvre ana yemek harici yenenler § Fr hors dış, dışarı Fr oeuvre iş, eser (<< Lat opus, oper- a.a. )

ordu

<< ETü ordū/ordo 1. in, yuva, konut, 2. hakan ve bey konağı, saray

orevuar

Fr au revoir «yeniden görüşmek üzere», veda sözü Fr à+ revoir yeniden görmek Fr re+ voir görmek << Lat videre, vis- a.a.

orfoz

Yun orfós/rofós ὀρφός zbir balık türü, serranus gigas << EYun orphṓs ὀρφώς za.a. (Kaynak: LS sf. 1258)