Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

angel di maria

anemon

Fr anémone 1. bir bitki, Manisa lalesi, 2. yumuşakçalardan bir hayvan EYun anemṓnē ανεμώνη zrüzgâr gülü EYun ánemos άνεμος zrüzgâr << HAvr *anə-mo- nefes, rüzgâr, esinti HAvr *anə- esmek

anestezi

Fr anésthesie uyuşturma, duyumsuzlaştırma YLat anaesthesia (İlk kullanım: 1848 Sir J.Y. Simpson, İng.) EYun a(n)+ aisthánō αισθάνω zduymak, algılamak

anevrizma

Fr anévrisme damar genişlemesi veya şişmesi, baloncuk EYun aneúrysmós ἀνεύρυσµα zgenleşme, sişme EYun aneurýnō ἀνευρύνω zgenleşmek +ism° EYun ana+ eurýs ευρύς zgeniş, enli << HAvr *werə-1 a.a.

angaje

Fr engager [den.] bağlamak, ipotek etmek, rehin etmek, meşgul etmek, istihdam etmek Fr gage rehin, ipotek << EFr wage a.a. Ger *wadjan << HAvr *wadh- rehin etmek, bağlayıcı bir söz vermek

angarya

Yun angaría αγγαρεία z << EYun aggareía αγγαρεία zulak hizmeti, zorunlu kamu hizmeti, salma EYun ággaros άγγαρος zulak, İran kralının posta görevlisi (EFa ha(n)gāra- ücret, bedel, ecir ) Akad agaru/aggaru a.a.

Anglikan

İng Anglican İngiliz ulusal kilisesine mensup Lat Anglus Anglosakson, İngiliz Ger Engle/Aengle Angl kavmine mensup

angora

İng angora 1. Ankara kenti, 2. tiftik keçisi, tiftik yünü TTü Anġara Ankara EYun Ánkyra άνκυρα za.a.

angst

Alm Angst daralma, sıkıntı Lat angustia a.a. Lat angustus [pp.] dar, sıkışık Lat angere daraltmak +()t°

angut

<<? ETü aŋġıt ördeğe benzer bir kuş, anas casarca veya anas nigra

anha minha

§ Ar ˁanhā عنها zona Ar minhā منها zondan

anı

TTü an- +I(g)