*Etimoloji: Kökenbilim, kelimelerin aslını ve evrimini inceleyen disiplin ~ EYun étymon "asıl" + logeía "bilim".

Sözlükte halen 14,906 madde altında toplam 28,998 Türkçe sözcük bulunmaktadır. Standart Türkçe yazı dilinden düşmüş olan eski sözcüklere, yerel terimlere ve özel adlara yer verilmemiştir. Gerekli olmadıkça sözcüklerin tanımı gösterilmemiş, sadece tarihi ve etimolojik kaynakları üzerinde durulmuştur.

Bu sitede bugün 5807 adet kelime arandı.
Son arananlar: in2, parapleji, palpasyon, kanaat, havale, .

Son güncelleme: 20 Şubat 2015

AYRINTILI ARAMA

Subset
Nedir?
Başa ve/veya sona * koyarak sözcük parçası arayabilirsiniz. Ör: *log, *poz*. Ortaya yıldız koymayın. İki harften kısa dizi aramayın.
Tanım
Nedir?
Tanımlar içinde herhangi bir alt-dizi arar. Ör: keçi, kimya. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın.
Köken
Nedir?
Çeşitli dillerden kaynak kelimelerde arama yapar. Ör: bher, must. Yıldız kullanmayın. Üç harften kısa dizi aramayın. Düz harfler noktalı, vurgulu, uzatmalı vb. harfleri de bulur.
Dil  
Gramer
Önek/sonek
Tarih   
Nedir?
Sözcüklerin Türkçede ilk kaydedildiği tarihi arar. Ör: 1990-2013.

Ayrıntılı arama işlevleri için üye olmak gerekir. Üye ol.

İLETİŞİM

Ciddi yorum ve eleştirileriniz şükranla karşılanacaktır.
İsim
E-mail

Fr distributeur dağıtıcı Lat distribuere dağıtmak, bölüştürmek +orLat di+2tribuere, tribut- tahsis etmek, payını vermek Lat tribus bölük, zümre

İng dystrophy 1. kötü beslenme, 2. bir organın dolaşım yetersizliğinden ötürü beslenemeyip büzüşmesi § EYun dys- δυς zkötü EYun trophía τροφία zbeslenme

<< ETü tıt- 1. diş veya pençeyle parçalamak, 2. yün veya pamuk atmak ATü *tı- a zparçalamak, diş geçirmek +It-

İt diva 1. tanrıça, 2. operada kadın star << Lat diva [f.] tanrıça Lat deus tanrı << HAvr *deiwos a.a. HAvr *dyeu- güneş, gün

Ar/Fa dīwān ديوان z1. defter, özellikle resmi karar ve hesapların yazıldığı defter, şiir koleksiyonu, 2. yazmanlar heyeti, büro, sekretarya, mahkeme OFa dīvān resmi daire, büro, sekretarya << EFa *dipi-vahana- yazı evi Akad duppu yazı tableti Sumer dup- yazı

Fa dīvāne/dēvāne ديوانه zdeli, cin çarpmış Fa dīv/dēv dev +āne

Ar dawāt دوات zmürekkep şişesi (Aram diwotā דותא zmürekkep İbr dīwo דיו za.a. ) Mıs

Fr diabète şeker hastalığı EYun diabétēs διαβέτης z1. akıtan, musluk, 2. idrar-süren hastalığı EYun diabaínō διαβαίνω zsürmek, içinden geçirmek, çıkarmak EYun dia+baínō, bat- βαίνω, βατ- zgitmek

marka Diyafon [abb.] TTü diyalog telefonu

Fr diaphragme iki şeyi ayıran zar EYun diáphragma διάφραγμα zara duvarı, kıkırdak EYun dia+phrássō, phrag- φράσσω, φραγ- zkapatmak, önlemek, duvar veya çitle bloke etmek +ma<< HAvr *bhrkʷ-yo- HAvr *bhrekʷ- tıkmak, sıkmak, daraltmak

Fr diagnose teşhis EYun diágnōsis διάγνωσις zayırdetme, anlama, teşhis EYun diagignōskō διαγιγνώσκω zayırdetmek, farketmek, teşhis etmek +sisEYun dia+gignōskō, gnō- γιγνώσκω, γνω- zbilmek, anlamak, yargılamak

Üyelik Sözleşmesi      İptal ve İade Koşulları      İletişim

Copyright 2002-2015 Sevan NİŞANYAN
Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.