Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi

güderi

gut

Fr goutte 1. damla, 2. damla hastalığı << Lat gutta damla

guvernör

Fr gouverneur yönetici Fr gouverner yönetmek +()tor Lat gubernare dümen tutmak, yönetmek EYun kybernáō κυβερνάω za.a.

gübre

Yun kopriá κοπριά zdışkı EYun kópros κόπρος za.a. << HAvr *kekʷ- a.a.

gücen|mek

≈ ETü küçen- güçten kesilmek; zorbalık etmek veya zorbalığa uğramak ETü küçe- güç kullanmak, zorbalık etmek +In- ETü küç zor +(g)A-

güç

<< ETü küç zor, şiddet, kudret ETü *kü- +Iş

güderi

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
ghuderí ... chiuderí [güderi/küderi]: chamoscio [ince yumuşak meşin] [ Evliya Çelebi, Seyahatname, <1683]
başlarına telatin ve güderiden yedi terk bir gūne takye giyüp

Yun kodárion κωδάριον z [küç.] yumuşak meşin, tavşan veya geyik derisi EYun kōdion κώδιον z [küç.] koyun postu parçası +arion EYun kōas κώας zkoyun postu +ion


07.08.2015
güdü

TTü güt- +I(g)

güdük

≈ TTü küçük/gücük/cücük kısa, küçük, yavru ≈ Fa kūdak/gūdik كودك zküçük, yavru, çocuk, uşak çoc

güdüm

TTü güt- +Im

güfte

Fa gufta/guftār گفته/گفتار z [pp.] söz Fa guftan, gū- گفتن, گو zsöylemek, konuşmak +a << OFa guftan, gōb- a.a. << EFa gaub- a.a.

güğüm

Yun kukúmion κουκούμιον zbakır su kabı, bakraç EYun kukúmis κουκούμις za.a. +ion ≈ Ar ḳumḳuma(t) قمقمة za.a.