kurtar|mak

kurs1

İng course 1. akım, seyir, rota, süreç, 2. eğitim ve öğrenim programı Lat cursus koşu, koşu yolu

kurs2

Ar ḳurṣ/ḳurṣa(t) قرص z [#ḳrṣ fuˁl ] yuvarlak ekmek, lavaş, tepsi, disk

kursak

<< ETü kuruġsak/kuğursak mide <? ETü kuruġ gergin? kuru?

kurşun

<< ETü koruġjın kurşun ≈ Moğ qorguljin a.a.

kurt

<< ETü kurt 1. tırtıl, larva, 2. (Oğuzca) köpeğe benzer vahşi hayvan

kurtar|mak

ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
kaçan burχan kutın bulsar siz meni titmeŋ kutġarıŋ [Buddha'nın kutunu bulduğunuzda beni terk etmeyin kurtarın] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
teŋri meni kutġardı KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
azani kutkardi ölumda usutadi [adamı kurtardı, ölüm soğuğunda üşütmedi] TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Seni dünya kaygusından kurtara

<< ETü kutġar-/kurtġar- kurtarmak ETü kut baht, uğur +(g)Ar-

 kut

Not: /r/ ara sesinin türeyişi açıklanmaya muhtaçtır.

Benzer sözcükler: cankurtaran, kurtarılmak


04.09.2019
kurtul|mak

<< ETü kutrul-/kurtul-/kutul- kurtulmak ETü kutur- talihli olmak? kutlanmak? +Il-

kuru

<< ETü kuruġ kurumuş (Kaynak: Erdal sf. I.194)<? ETü kur- germek +I(g)

kuru|mak

<< ETü kurġa- kurumak ETü kuruġ kuru

kurul

YTü kurultay büyük meclis

kurultay

Moğ quralda toplantı, Cengiz Han yasasında büyük aile meclisi Moğ qura- toplanmak