öbek

oyuncak

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) oyunçak sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe oyna- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AcAk ekiyle türetilmiştir.

ozalit

Ozalid "fotoğraf filminden morötesi ışık yardımıyla kâğıda baskı yapma yöntemi" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1923 Kalle & Co., Alm. kimya şirketi.) Bu sözcük Almanca Diazol "iki azot atomundan oluşan ışığa duyarlı kimyasal madde" sözcüğünden türetilmiştir.

ozan

Orta Türkçe ozan veya uzan "şair" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen kusan sözcüğü ile eş kökenlidir.

ozon

Fransızca ozone "oksijenden elde eilen kötü kokulu gaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Ozon sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1840 Chr. Fr. Schönbein, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca ozón οζόν z "pis kokan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ózō όζω z "pis kokmak" fiilinden türetilmiştir.

ö+

Eski Yunanca εῦ z "iyi, hayırlı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁su- (*esu-) "iyi" biçiminden evrilmiştir.

öbek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Deşişî Mehmed Ef., Et-Tuhfetu's-Seniyye, 1580]
gözsiz köstebek dedükleri cānāvar ki (...) yer altında yürir, yeri yokaru dürter, höbek höbek eyler [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
öbek: Yığın. Halk öbek öbek oturmak.

Köken

Türkiye Türkçesi höbek veya höbelek "yığın, küme" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için oba maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Moğolca öbci "bütün, tüm".

Benzer sözcükler

höbek, höbelek, öbek öbek, öbeklemek, öbekleşmek


15.11.2019
öbür

Türkiye Türkçesi ol bir "diğer" deyiminden evrilmiştir.

öcü

Türkiye Türkçesi böcü "umacı, korkutucu mahluk" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

öç

Eski Türkçe ȫç "intikam, ödeşme" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ötüş biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe öt- "öte geçme, hak geçme, ses etme" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

öd1

Eski Türkçe ȫt "1. söz, öğüt, 2. safra" sözcüğünden evrilmiştir.

öd2

Arapça al-ūd الود z "parfümeride kullanılan bir ağaç, aquilaria" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ahalōth אהלות z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ahalā אַהַלָא z sözcüğünün çoğuludur. Aramice/Süryanice sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen agaru अगरु z sözcüğünden alıntıdır.