örsele|mek

örgensel

YTü örgen uzuv, organ +sAl <? TTü ör- +(g)An

örgüt

TTü ör- +Ut

örneğin

TTü örnek +(I)n

örnek

~? Erm ōrinag օրինակ zmodel, nümune, misal, mesel, tarz, usul Erm ōrén օրէն zusul, adet, töre, kural OFa awḏēn usul, töre, ayin

örs

<< OTü örs demir dövme sehpası ETü ör- kalkmak, yükselmek +Uz

örsele|mek

[ Danişmend-Name, 1360]
Ol kāfir örselenü turınça [kalkmaya davranınca] Artuχı ol melˁūna bir kılıç şöyle urdı kim melˁūnuŋ başı havāya perrān oldı. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ürselemek: Attrectare, complicare, contrahere [yıpratmak, buruşturmak] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
örselemek: Tartaklamak, incitmek, pejmürde etmek, zedelemek, vücudu hastalık bītab etmek.

TTü *örse- davranmak, kalkmaya yeltenmek +AlA- ETü ör- kalkmak, yükselmek +sA-

 ör-

Not: Anlam evrimi açıklanmaya muhtaçtır.

Benzer sözcükler: örselenmek, örseletmek


09.09.2017
ört|mek

<< ETü ört- kumaş örtmek, kapatmak ETü ör- dokumak +It-

örtbas
örtü

<< ETü örtüg örten şey, örtü ETü ört- +I(g)

örümcek

<< ETü örümçek «küçük örücü», a.a. ETü örümçi a.a. +Ak ETü *örüm örmek +çI

östaki borusu

Fr trompe d'Eustache İng Eustachian tube orta kulağı burun boşluğuna bağlayan kanal öz Bartolomeo Eustachi İtalyan anatomist (1500-1574)