ün

ümit

Fa umīd اُمِيد zumut, beklenti << OFa ēmēd/ummēd a.a.

ümitvar

Fa umīdvār اُمِيدوار zumutlu § Fa umīd umut Fa bār taşıyan

ümmet

Ar umma(t) امّة z [#Amm fuˁla(t) mr.] kavim, ulus Aram ˀummətā אומתא zkavim, aşiret Akad ummātu a.a.

ümmi

Ar ummī امّى z [nsb.] 1. bir kavime mensup olan, avama mensup olan, 2. okur yazar olmayan Aram ˀummtā אומתא za.a. ≈ İbr ˀumma אםה za.a. Ar umma(t) halk, kavim

ümük

<< TTü üŋük hançere, ses aygıtı ETü ün- ses etmek, ünlemek +(g)Uk

ün

ETü: "ses" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ün, ǖn [[hem uzun hem kısa ü ile söylenebilir.]] TTü: "ses, avaz" [ Ankaralı Mustafa, Tebâreke Tefsiri, 1330]
tamudan ün işideler ki andan çirkin ün eşek ünü ola TTü: ünleşmek "seslenmek" [ anon., Kısas-ı Enbiya terc., <1390]
biri birine ünleşip [seslenip] ol akçayı gördiler [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
âvâz [Fa.]: Yüksek ses, sadâ-yı bülend manasına Türkîde ün tabir olunur. Meşhur olmak ve şöhret-i şayia peyda eylemek manasına isim olur. TTü: ünlü [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
üŋ: (...) şöhret, şayia, iştihar. üŋlü: meşhur.

<< ETü ün ses, avaz

Not: Fa āvāz sözcüğüne paralel olarak "nam, şan, şöhret" ikincil anlamını kazanmıştır.

Benzer sözcükler: ündeş, ünlemek, ünlenmek, ünlü, ünsüz

Bu maddeye gönderenler: ümük, ünlem


10.09.2020
üni

Fr uni [abb.] Fr uniforme (kıyafette) tek biçim, aynı tip

üni+

Fr/İng uni+ [bileşik adlarda] bir Lat unus bir << HAvr *ói̯-no-s a.a.

üniforma

Fr uniforme 1. tek biçim, bir örnek, 2. bir örnek resmi kıyafet, özellikle askeri kıyafet § Lat unus bir Lat forma biçim

ünite

Fr unité birlik, birim << Lat unitas a.a. Lat unus bir +itas

üniter

Fr unitaire birci, birlikten yana, tekil, birimsel YLat unitarius Lat unitas birlik +ari°