ürün

ürk|mek

<< ETü ürk- korkarak kaçmak ≈? ETü irk- a.a.

üroloji

Fr urologie idrar-bilim, bevliye

ürper|mek

<< ETü ürper- tüyü dikilmek veya kabarmak ETü ürüp kabarık +(g)Ar- <? ETü ür- üflemek, şişirmek

ürtiker

Fr urticaire kurdeşen, ciltte kaşıntılı kızarıklık Lat urtica ısırgan otu +ari°

ürü|mek

<< ETü ǖr- üflemek, (köpek) havlamak << ETü *üvür-/üyür- onom ü/üw üfleme ve havlama sesi

ürün

TTü: "ot" [ Karacaoğlan, <1700]
yol üstünde biter mi toprak ürün TTü: [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
ürüm, ürün: Kurumuş [yabani] ot. YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
ürün = Semere, mahsul

<? TTü *ürü- +In ≈? TTü üre- çoğalmak, semereli olmak

 üre-

Not: Dil Devrimi döneminde halk ağızlarından devşirilip yazı diline aktarılan sözcüklerdendir. • TTü TTü üre- fiiliyle yapısal ilişkisi açık değildir; bu fiilin Anadolu ağızlarında görülen ürü- varyantından türemiş olabilir. • "Süt ve süt ürünleri" anlamında Anadolu ağızlarında görülen ürüŋ (TS, DS) bununla ilgili olmayıp "beyaz" anlamındadır.


17.08.2021
üryan

Ar ˁuryān عريان z [#ˁry fuˁlān msd.] çıplaklık Ar ˁarā عرا zçıplak idi

üs

Ar uss اسّ z [#Ass fuˁl ] temel, baz, esas ≈ Aram ˀuşşā אוּשׁ, אוּשָּׁא z [#Aşş] temel, baz, tahkimat ≈ Akad uşşu a.a.

üsküf

≈ Yun skúfia σκούφια zRum din adamlarının giydiği fese benzer başlık Ar usḳuf اسقف zHıristiyan din adamı, piskopos Yun episkópos piskopos

üslup

Ar uslūb اسلوب z [#slb] yol, yöntem, usul, tarz

üst

(≈ ETü üstin üstte, önde, satıhta ) ETü üste- üste çıkmak, artmak ETü üz/yüz bir şeyin önü veya üstü, satıh +tA-