İngiltere

Anglikan

İng Anglican İngiliz ulusal kilisesine mensup Lat Anglus Anglosakson, İngiliz Ger Engle/Aengle Angl kavmine mensup

İngiltere

[ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
selāṭīn-i küfr-āyīn-i França ve Venedik ve İngiltera

Lat Inglae terra Avrupa'da bir ülke § Lat Inglae Angl halkı, 5. yy'da Britanya'yı istila eden bir Cermen kavmi Lat terra toprak, ülke

 taraça

Not: İngiltera ülke adı İslam kültürlerinde İngiltere kralı Aslan Yürekli Richard'ın 1189 yılındaki Haçlı Seferi münasebetiyle yaygınlaşmış görünmektedir. 13. yy'a ait Ebülferec Tarihi'nde Süryanice Anglitar biçimi görülür.

Bu maddeye gönderenler: Türkilizce


17.03.2018