şehzade

şehla

Arapça şhl kökünden gelen şahlāˀ شهلاء z "siyaha çalan mavi gözlü kadın" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aşhal أشهل z "siyaha yakın mavi renk" sözcüğünün faˁlā vezninde sıfat dişilidir.

şehrayin

Farsça şahr شهر z "şehir, ülke" ve Farsça āyīn آيين z "donatma" sözcüklerinin bileşiğidir.

şehriyar

Farsça şahryār شهر يار z "«ülkenin dostu», kral, hükümdar" sözcüğünden alıntıdır.

şehriye

Arapça şˁr kökünden gelen şaˁr شعر z "kıl" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen saˁrā סערא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şaˁrtu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

şehvet

Arapça şhw kökünden gelen şahwa(t) شهوة z "şiddetle isteme, cinsel istek, arzu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahā شَهَا z "şiddetle arzuladı" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.

şehzade
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
sımaz-ısa bu şāh-zādemüzüŋ sözin

Köken

Farsça şahzāda veya şāhzāde شهزاده/شاهزاده z "hükümdar oğlu, prens" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için şah1, zade maddelerine bakınız.


14.11.2019
şek

Arapça şkk kökünden gelen şakk شكّ z "kuşku, tereddüt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakka شكّ z "1. çivi çaktı, mıhladı, şişledi, 2. kuşkulandı, şüphe ve tereddüde kapıldı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

şekavet

Arapça şḳw kökünden gelen şaḳāwa(t) شَقاوة z "bedbahtlık, mutsuzluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaḳā شَقَا z "bedbaht idi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

şeker

Farsça ve Orta Farsça şakar شكر z "şeker" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde aynı anlama gelen śakkharā sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe śárkarā शर्करा z "1. çakıltaşı, 2. külçe veya kristal şeker" sözcüğünden alıntıdır.

şekerpare

Farsça şakar-būre شكربوره z "hamur ve şekerle yapılan bir tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şakar شكر z "şeker" ve Farsça būre بوره z "börek, çörek" sözcüklerinin bileşiğidir.

şekil

Arapça şkl kökünden gelen şakl شكل z "biçim, form" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kll kökünden gelen şaklīl veya şiklīl שכלל z "tamamlama, biçimleme, bezeme" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça kll kökünden gelen şuklulu "1. tam, bütün, 2. tamamlama, bitirme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Akatça kullatu "tam, bütün" sözcüğünden türetilmiştir. )