şiş|mek

şirket

Ar şirka(t) شركة z [#şrk fiˁla(t) mr.] ortaklık Ar şarika شَرِكَ zpaylaştı, ortak oldu

şiropraktör

Fr chiropracteur İng chiropractor çıkıkçı, elle tıbbî müdahale yapan kimse EYun χeiropraktikós χειροπρακτικός za.a.

şirret

Ar şirra(t) شرّة z [#şrr fiˁla(t) msd.] kötülük etme, kötülük, bela Ar şarra شرّ zkötülük etti

şirürji

Fr chirurgie cerrahi EYun χeirourgía χειρουργία zelle yapılan işlem, ameliyat

şist

Fr schiste tabakalara ayrılan bir tür taş EYun sχistós σχιστός zyarılan EYun sχízō σχίζω zyarmak +ist° << HAvr *skid-i̯é- HAvr *skei̯d- yarmak

şiş|mek

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
kögüzlüg kölinte sışmiş [(Buddha'nın) göğsünün gölünde kabarmış] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bışıġ tarıġ sışıldı [[olgun ekin kabardı]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
şişti: warima [kabardı]

<< ETü sış- şişmek, kabarmak

Not: Önseste /ş/ regresif asimilasyon ürünüdür. Karş. şaş-, şiş1. • Aslî /ş/ sesine bitişik pozisyonda /ı/ > /i/ incelmesi tipiktir. Karş. piş-, iş, diş.

Benzer sözcükler: şişik, şişinmek, şişirmek, şişkin

Bu maddeye gönderenler: şiş2, şişko, şişman


27.08.2017
şiş1

<< ETü sış ucu sivri çubuk ETü sı- kesmek +Iş

şiş2

<< ETü sış/siş yumru, şişkin şey ≈ ETü sışıl- kabarmak

şişe

Fa şīşe شيشه zcam, camdan mamul kadeh veya sürahi Aram aşīşā אשישא zsürahi, şarap testisi (Kaynak: Jastrow sf. 127.)Mıs şş şeffaf kristal mermer, alabaster

şişko

TTü şişik

şişman

TTü şiş- +mAn