şimdi

şilep

Alm Schleppe 1. römorkör, çekici, nehirde yüzen bir yükü sürükleyerek götüren tekne, 2. bir tür nehir teknesi Alm schleppen sürükleyerek götürmek, ağ veya tekne çekmek OAAlm slēpen a.a.

şilin

İng shilling gümüş para birimi << Ger *skilliŋg- gümüş para (Kaynak: OED.)

şilt

İng shield kalkan, kalkan şeklinde plaket << Ger *skeldaz tahta tabaka, tabla << HAvr *(s)kel-¹ kesmek, yarmak

şilte

Fa çiltā چلتا zkatmerli battaniye, bundan mamul asker giysisi, zırh § Fa çihil چهل zkırk Fa تا zkat

şimal

Ar şimāl شمال z [#şml fiˁāl msd.] 1. sol, 2. kuzey (gün doğumuna oranla sol) (≈ İbr/Aram simāl סמל za.a. ≈ Akad şumēlu a.a. )

şimdi

TTü: [ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
hīç kimesne şimdiye degin benüm vilāyetim dutmak istemedi (...) şimdiki ḥālde (...) şimdiden girü KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
[[tekit için gelen hemzeyi de hazfederler; şimdi kelimesinde olduğu gibi, ki aslı 'uş imdi'dir.]] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
şimdi: actuellement

<< OTü şimdi << ETü uş imdi işte şimdi

 şu, imdi

Benzer sözcükler: şimdileyin, şimdilik, şincik


26.08.2015
şimendifer

Fr chemin de fer demir yolu § Fr chemin yol (<< OLat camminus yol ) Fr fer demir

şimşek

<< TTü süŋşek şimşek TTü süŋüş [küç.] mızrak +Ak

şimşir

Fa şimşād/şimşār شمشاد/شمشار zşimşir ağacı

şinanay

Roma şinanay yok

+şinas

Fa şinās شناس zbilen, tanıyan Fa şināχtan, şinās- شناختن, شناس zbilmek, tanımak OFa şnāχtan, şnās a.a. (≈ Ave zan-, zainti a.a. ≈ Sans jnā-, jānāti a.a. ) << HAvr *ǵn̥h₃-sḱé- (*ǵnō-sḱé-) a.a.