gram

+gram

Fransızca +gramme veya İngilizce +gram "[bileşik adlarda] harf, yazı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca grámma γράμμα z "harf" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gráphō γράφω z "(sivri uçla) çizmek, yazmak" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

gram
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Düstur, 1883]
Gümüşten olan mamulâtı dahiliyenin beher gramından 35 para kıymet itibarile resmi gümrük istifası [ Düstur, 1888]
derununda bulunan klorun miktarı beher litre için on beş miligramı tecavüz etmiyecek

Köken

Fransızca gramme "ağırlık birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca grámma γράμμα z "1. çizik, çentik, yazım, yazı, harf, 2. en küçük ağırlık birimi" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için +gram maddesine bakınız.

Ek açıklama

“Küçük ağırlık birimi” anlamında Latince scripulum "1. harf, 2. küçük ağırlık birimi" sözcüğünün Yunanca tercümesidir. 1793'te Fransa Meclisince standart ağırlık ölçü birimi olarak tanımlanmıştır. 1870'te Osmanlı Devleti'nde resmi ölçü birimi olarak kabul edilmiştir.

Benzer sözcükler

dekagram, desigram, kardiyogram, kilogram, miligram, santigram

Bu maddeye gönderenler

gramaj, kilogram


14.11.2019