aktar|mak

aksiyon

Fr action 1. eylem, edim, icraat, 2. hisse senedi << Lat actio eylem Lat agere yapmak, eylemek, icra etmek, harekete geçirmek +(t)ion << HAvr *h₂eǵ- (*aǵ-) gütmek, sürmek

aksolotl

İng axolotl Meksika göllerinde yaşayan semendere benzer sürüngen Nahuatl axolotl a.a.

akson

Fr/İng axon/axone sinir hücresinin sinirsel uyarıyı ileten uzantısı EYun áksōn άξων zeksen

aksülamel

§ Ar ˁaks عكس zzıt, karşıt Ar al-ˁamal عمل zeylem

akşam

Sogd χşām akşam, akşam yemeği ≈ Ave χşapn akşam veya gece ≈ Sans kşapā क्षप् zgece

aktar|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er tāşıġ aχtardı [adam taşı döndürdü], tüpi yıġaçīġ aχtardı [fırtına ağacı devirdi], ol yér aχtardı [toprağı sürdü χı ġayn'dan dönüşmüştür, tıpkı Arapçada χaṭṭār ya da ġaddār denilmesi gibi.]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
aktarma: Dam kiremitlerinin aktarılması. aktarma usulü: Emtia karaya inmeksizin gemiden gemiye aktarılması.

<< ETü aġtar- devirmek, altını üstüne çevirmek ETü aġıt- kaldırmak +Ar- ETü aġ- kalkmak +It-

 ağ-

Not: Kiremit aktarmak deyiminde kiremitlerin ters çevirilmesi kastedilmiştir. "Nakletmek" anlamı derivatiftir. • İlk hecede türeyen /k/ sesi hiperkoreksiyon eseridir. Orijinal biçimi ağtar- > aχtar- olan fiil, İstanbul ağzında aktar- biçimine düzeltilmiştir.

Benzer sözcükler: aktaraç, aktarılmak, aktarım, aktarma, aktartmak


28.03.2019
aktif

Fr actif eylemli, etkin << Lat activus a.a. Lat agere yapmak, eylemek +(t)iv°

aktinyum

YLat actinium radyoaktif bir element (İlk kullanım: 1899 André-Louis Debierne, Fr. kimyacı .) EYun aktīs, aktîn- ακτīς, ακτῖν- zışın, şua +ium

aktivasyon

Fr/İng activation etkin ve eylemli hale getirme Fr activer etkinleştirmek +(t)ion

aktivite

Fr activité eylemlilik, etkinlik Lat activitas Lat activus eylemli +itas

aktör

Fr acteur eyleyen, icracı, tiyatro oyuncusu << Lat actor icra eden Lat agere yapmak, eylemek +(t)or