amaç

alyans

Fr alliance 1. ittifak, 2. nikâh yüzüğü Fr allier bağdaşmak, bağdaştırmak, ittifak etmek +entia << Lat alligare a.a. Lat ad+ ligare bağlamak

alzheimer

İng Alzheimer's disease erken bunama hastalığı (İlk kullanım: 1906) öz Alois Alzheimer Alman psikiyatr (1864-1915)

am

<< ETü-OK am kadın cinsel organı

ama

Ar ammā أمّا zgelgelelim, maamafih (bağlaç) Ar am أم zfakat

âmâ

Ar aˁmāˀ أعماء z [#ˁmy afˁal sf.] kör, gözleri görmeyen Ar ˁamā عما zkör idi, karanlık idi

amaç

ETü: "hedef" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
amaç: al-hadaf (...) er kuşuġ amaçladı [[kuşa nişan aldı]] (...) amaçlık yer [[atış yapmak için nişangâh olarak kullanılabilecek yer]] TTü: [ Sultan Veled, Divan, <1320]
göŋlüm ol oklar içün oldı āmāc TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
āmāc: ok nişāni, hedef. YTü: "... gaye, maksat" [ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Bunu kuranların güttükleri amaç, salt yurdun, ulusun dirliği, genişliğidir.

<< ETü amac 1. saban demiri, 2. ok hedefi, nişangâh ≈ Fa āmāc a.a. (her iki anlamda)

 um-

Not: Türkçe ve Farsçada ortak olan sözcüğün, her iki dilde tatmin edici etimolojisi yoktur. Dil Devrimi döneminde, Türkçe kökenli olduğu varsayımıyla yeni anlam yüklenerek kullanımı teşvik edilmiştir.

Benzer sözcükler: amaçlamak, amaçlanmak, amaçlı, amaçsallık, amaçsız


01.06.2015
amade

Fa āmāde آماده z [pp.] gelmiş, hazır Fa āmadan, āmāy- آمدن, آماى zgelmek, varmak, olmak, hazır olmak +a << OFa āmatan gelmek

amak

Ar āmāḳ آماق z [#mAḳ afˁāl çoğ.] pınarlar Ar ˀumḳ أُمْق z [t.] gözün iç köşesi, göz pınarı

amal

Ar aˁmāl [#ˁml afˁāl çoğ.] ameller, yapılan işler Ar ˁamal أعمال z [t.]

amalgam

Fr amalgame İng amalgam alaşım, özellikle civa alaşımı OLat amalgama simyada civa alaşımı Ar al-malġam الملغم zalaşım, bulamaç, krem

aman

Ar amān أمان z [#Amn faˁāl ] güvenlik, güvence Ar amana أمن zgüvendi, inandı, emin idi