amiral

âmin1

Ar āmīn آمين zdua sözü İbr/Aram āmēn אָמֵן z«öyledir» (dua sözü) ≈ İbr/Aram ˀāmen אָמֵן zemin ve sadık olma

amin2

Fr amine kimyada bir bileşik Lat ammonia +in°

amip

Fr amibe tek hücreli bir canlı EYun amoibḗ αμοιβή zdeğişken EYun ameíbō αμείβω zdeğişmek << HAvr *h₂mei̯gʷ- (*amei̯gʷ-) hal değiştirmek HAvr *mei̯-¹ geçmek, devinmek, değişmek

amir

Ar āmir آمر z [#Amr fāˁil fa.] emreden Ar amara emretti

amira

Erm amira ամիրա(յ) zOsmanlı devletinde Ermeni cemaat yöneticilerinin unvanı Ar/TTü amīr أمير zbey, emir

amiral

"deniz komutanı" [ Terakki - gazete, 1869]
öteki devletler ile birlik olup Amerika amirallerine Cebel-i Tarık sahillerini bile göstermeyecekleri [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Beynelmilel Boğazlar komisyonu bugün Amiral Vasıf Pş.nın riyasetinde yeni senenin ilk içtimaını aktedecektir

Fr amiral Arap komutanı, Haçlı komutanı [11. yy], deniz komutanı [13. yy] << OLat amiralius a.a. Ar amīr al- أميرعالى z... komutanı

 emir2

Not: DuCL sf. 1:225-226 geç Ortaçağ Latincesinde admiralius, admirallus, almiragius, amiraldus, amirarius, amiratus, amiraeus, ammiratus vb. dahil olmak üzere yirmiyi aşkın yazımla 60 dolayında metin örneği verir. En erken örnek 1098 yılına aittir. Başlangıçta "her türlü komutan" ve özellikle "Haçlı seferleri komutanı" anlamına gelen sözcük, 13. yy başlarından itibaren "deniz komutanı" anlamını kazanır. • Türk donanmasında amiral rütbesi 26/11/1934 tarihli kanunla resmen tesis edilmiştir.

Benzer sözcükler: amiral gemisi, koramiral, oramiral, tuğamiral, tümamiral


12.03.2018
amiyane

Ar ˁāmmī عامّى z [nsb.] avama ait, genel, bayağı +āne Ar ˁāmma(t) [#ˁmm] amme, kamu, herkes

amme

Ar ˁāmma(t) عامّة z [#ˁmm fāˁila(t) fa. fem.] kamu, halk, özellikle sıradan halk, avam ≈ Ar ˁamma عمّ zherkesi kapsadı, umumi idi

amnezi

Fr amnésie hafıza kaybı EYun amnḗsis αμνήσις zunutma EYun a(n)+ mnḗsis μνήσις zhafıza, anımsama EYun mnáomai μνάομαι zanımsamak, hatırlamak +sis << HAvr *mn-eh₂- (*mn-ē-) HAvr *men-¹ düşünmek

amnios

Fr amnios döl yatağı, embriyon kesesi EYun amníon ἀµνίον z [küç.] 1. kuzucuk, 2. döl kesesi EYun amnós ἀµνός zkuzu +ion

amniyosentez

İng amniocentesis döl torbasını delerek yapılan cerrahi işlem § EYun ámnion άμνιον zdöl torbası EYun kéntesis κέντεσις zdelme (EYun kénteō delmek, saplamak +sis )