amniyosentez

amiral

Fransızca amiral "Arap komutanı, Haçlı komutanı [11. yy], deniz komutanı [13. yy]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen amiralius sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arapça amīr al- أميرعالى z "... komutanı" deyiminden alıntıdır.

amiyane

Arapça ˁāmmī عامّى z "avama ait, genel, bayağı" sözcüğünden +āne ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ˁmm kökünden gelen ˁāmma(t) "amme, kamu, herkes" sözcüğünün nisbet halidir.

amme

Arapça ˁmm kökünden gelen ˁāmma(t) عامّة z "kamu, halk, özellikle sıradan halk, avam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamma عمّ z "herkesi kapsadı, umumi idi" fiili ile eş kökenlidir.

amnezi

Fransızca amnésie "hafıza kaybı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca amnḗsis αμνήσις z "unutma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mnḗsis μνήσις z "hafıza, anımsama" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca mnáomai μνάομαι z "anımsamak, hatırlamak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mn-eh₂- (*mn-ē-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *men-¹ "düşünmek" kökünden türetilmiştir.

amnios

Fransızca amnios "döl yatağı, embriyon kesesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca amníon ἀµνίον z "1. kuzucuk, 2. döl kesesi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca amnós ἀµνός z "kuzu" sözcüğünün küçültme halidir.

amniyosentez
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1998]
tanı amaçlı yapılan amniyosentez ve benzeri girişimler gibi anne ve bebek kanının birbirine karışabileceği haller

Köken

İngilizce amniocentesis "döl torbasını delerek yapılan cerrahi işlem" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ámnion άμνιον z "döl torbası" ve Eski Yunanca kéntesis κέντεσις z "delme" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca kénteō "delmek, saplamak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.)

Daha fazla bilgi için amnios, santra maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Sözcüğün ikinci ögesi synthesis değil centesis şeklindedir.


05.10.2017
amok

İngilizce amok "öldürme hırsıyla gözü dönmüş olma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Malayca aynı anlama gelen amok sözcüğünden alıntıdır.

amonyak

Fransızca ammoniac "Kimyada NH3 bileşiği veya bunun tuzları" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ammōniakós αμμωνιακός z "Libya'da Juppiter Ammon tapınağı yakınında çıkarılan bir tür tuz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Ammōn Aμμων z "bir Mısır tanrısı, Amun" özel adından türetilmiştir.

amorf

Fransızca amorphe "şekilsiz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca morphḗ μορφή z "şekil" sözcüğünden a(n)+ önekiyle türetilmiştir.

amorti

Fransızca amortir, amortiss- "1. öldürmek, durdurmak, söndürmek, canlılığını gidermek, 2. (bir borcu veya varlığı) adım adım ödemek, itfa etmek" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *admortire "ölmek, öldürmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince mortuus "ölüm" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir.

amortisman

Fransızca amortissement "muhasebede bir borcu veya yatırımı peyderpey ödeme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca amortir "tüketmek, itfa etmek" fiilinden türetilmiştir.