arz2

artrit

Fr arthrite eklem iltihabı EYun árthron άρθρον zeklem +itis << HAvr *h₂ér-dʰro-m HAvr *h₂er- (*ar-) eklenmek, uymak

arus

Ar ˁarūs عروس z [#ˁrs faˁūl ] gelin veya damat ≈ Aram ˀarūş ארוש z [#ˁrş] gelin

aruz

Ar ˁarūḍ عروض z [#ˁrḍ faˁūl im.] 1. kesen, önüne çıkan, 2. Arap şiirinde her beytin birinci mısraının son hecesi, şiir vezni Ar ˁaraḍa عَرَضَ zyoluna çıktı, önünü kesti

arya

İt aria hava, her çeşit şarkı, opera şarkısı << Lat aer 1. hava, 2. şarkı

arz1

Ar ˁarḍ عَرْض z [#ˁrḍ faˁl msd.] 1. sunma, sunum, 2. en, coğrafyada enlem Ar ˁaraḍa عَرَضَ z1. sundu, 2. önüne çıktı, enine durdu

arz2

"dünya" [ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
arż şāhınıŋ kızı "... en" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
bir meydān gördi, géŋlikde tūlen ve ˁarżan [boyuna ve enine geniş] "... coğrafyada paralel" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ˁarż: (...) Kürei ˁarżın hattı istivādan [ekvatordan] kutba olan mesafesi.

Ar arḍ أرض z [#Arḍ faˁl ] 1. yer, yeryüzü, ülke, 2. en, genişlik

Not: Karş. İbr ereṣ (a.a.). Yeni İbranice eretz israel "İsrail ülkesi".

Bu maddeye gönderenler: arazi, ardiye


13.08.2017
arzu

Fa ārzū آرزو zistek, arzu, özellikle cinsel istek << OFa āwarzōg/āwarjōg a.a. ≈ Ave ā+ bərəj-, bərəg istek, arzu

arzuhal

§ Ar ˁarḍ sunma, arzetme Ar ḥāl durum

as|mak

<< ETü as- bir yere takarak sarkıtmak, asmak

as1

Fr as iskambilde birli, bir işte başta gelen kimse << Lat as en küçük bakır para birimi

as2

<< ETü as bir tür küçük memeli, kakım, ermin