asır

asfalt

Fr asphalte bitüm, asfalt EYun ásphalton άσφαλτον za.a., Babil ve İran'da bulunan bir tür neftli madde

asfalya

Yun asfalía ασφαλία zgüvence, güvenlik, sigorta << EYun asphalḗs ασφαλής z«düşmez», emin, güvenli, sağlam +ia EYun a(n)+ sphállō σφάλλω zdüşürmek, çelmek

asgari

Ar aṣġar أصغر z [#ṣġr afˁal kıy.] daha küçük, en küçük Ar ṣaġīr صغير zküçük

ashap

Ar aṣḥāb أصحاب z [#ṣḥb afˁāl çoğ.] sahipler, dostlar, özellikle peygamberin dostları Ar ṣāḥib صاحب z [t.] dost

asıl

Ar aṣl أصل z [#Aṣl faˁl msd.] 1. bitki kökü, 2. (mec.) soy, ilke, temel, esas ≈ Ar aṣila 1. köklendi, 2. soylu idi

asır

"çağ" [ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
İbrāhīm aṣrıŋa tegi turur erdi [İbrahim dönemine dek durur idi] YO: "... yüzyıl" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
asr: (...) yüz senelik bir devir asrî "modern" [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1824]
asrî: asra mensup, devr-i hâzıra uyan, zamane adamı veya hanımı, yeni kafalı, modern.

Ar ˁaṣr عصر z [#ˁṣr faˁl ] 1. çağ, dönem, devir, 2. ikindi vakti ≈ Aram ˁaṣarthā עַצַרְתָא z İbr ˁasereth עַצֶרֶת z1. kalabalık, hengâme, 2. Pesah bayramını izleyen elli günlük süreyi tamamlayan festival, herhangi bir dönemin sonu İbr ˁāṣar sıkışmak, tıkanmak, kalabalık olmak

 usare

Not: Yeni Osmanlıca “yüzyıl” anlamı Fr siècle ve Lat saeculum (1. çağ, devir, 2. yüzyıl) çevirisidir. • Arapça sözcüğün orijinal anlamı için karş. Fa hangām "1. kalabalık, toplantı, 2. çağ, devir". Eski Yunanda da uzun dönemli takvimin Olimpiyadlarla ölçüldüğü hatırlatılabilir.

Benzer sözcükler: asırdide, asr-ı saadet, asrî

Bu maddeye gönderenler: muasır


05.02.2020
asi

Ar ˁāṣi عاصٍ z [#ˁṣy fāˁil fa.] isyan eden Ar ˁaṣā عصا zisyan etti

aside

Ar ˁaṣīda(t) عصيدة z [#ˁṣd faˁīla(t)] burdu, kıvırdı, kaşıkla çevirdi Ar ˁaṣada burdu

asil

Ar aṣīl أصيل z [#Aṣl faˁīl sf.] köklü, soylu Ar aṣila أصل zköklü idi, soylu idi

asimetri

Fr asymmétrie simetrik olmama Fr a(n)+ symmétrie simetri

asimile

Fr assimiler özümsemek, benzeşmek veya benzeştirmek Lat assimilare benzetmek, benzeştirmek Lat ad+ similis benzer