asker

asimile

Fr assimiler özümsemek, benzeşmek veya benzeştirmek Lat assimilare benzetmek, benzeştirmek Lat ad+ similis benzer

asist

İng assist 1. yardım etme eylemi, 2. bazı takım sporlarında skora yol açan yardım İng to assist el vermek, yanında durmak

asistan

Fr assistant yardımcı, yamak Fr assister yanında durmak, el vermek, yardımcı olmak +ent° Lat assistere a.a. Lat ad+ sistere, stat- durmak << HAvr *si-stə- HAvr *stā- durmak

asit

Fr acide 1. ekşi, keskin, 2. kimyada asit (İlk kullanım: (kimya terimi olarak) 1545 Guillaume de Guéroult, Fr. yazar.) Lat acidus ekşi, keskin Lat acus sivri uç, iğne +id°

asitane

Fa āstān/āsitāna آستان/آستانه z1. eşik, kapı, 2. (mec.) saray veya başkent << EFa *ā-stāna § EFa ā- yönelme, önünde olma, varma bildiren edat ve önek EFa stāna durma << HAvr *stā- a.a.

asker

"ordu" [ Danişmend-Name, 1360]
Malatiyye'den bir ˁasker çıkdı, Sivas'a dek gelüp Sivas kalˁasın yapmışlar. [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
Tekür daχı ˁaskerini cemˁ edüp [ordusunu toplayıp] karşu çıkdılar

Ar ˁaskar عسكر z [#ˁskr q.] ordu ≈ Fa laşkar لشكر zordu

 leşker

Not: Lat exercitus (a.a.) biçiminden türediğine ilişkin görüş ses bakımından problemlidir. • Türkçede halk dilinde tekil ad olarak kullanımı askere gitmek, askere yazılmak vb. deyimlerden türemiş olmalıdır.

Benzer sözcükler: askerî, askeriye, askersizleştirmek

Bu maddeye gönderenler: kazasker, serasker


09.09.2017
asketik

İng ascetic maddi dünyadan elini çeken kimse, zahit EYun askētikós ἀσκητικός za.a. EYun askéō ἀσκέω ztalim etmek, egzersiz etmek, bir disipline uymak +ik°

askı

TTü as- +gU

asla

Ar aṣlan أصلا z [zrf.] 1. aslen, kök veya öz itibariyle, 2. (olumsuz fiille) hiç, katiyen Ar aṣl أصل z [#Aṣl] soy, kök +an

asliye

Ar aṣliyya(t) أصليّة z [fem.] aslî, birinci derece (dişil ad) Ar aṣl [#Asl nsb.]

asma

TTü as- +mA