bile

bilakis

Ar bi'l-ˁaks بال عكس ztersi ile, tersine

bilanço

İt bilancio 1. terazi, denge, 2. muhasebede borç ve alacak dengesi ile bu dengeyi gösteren hesap << Lat bilanx, bilanc- terazi § Lat bi- iki Lat lanx, lanc- kefe, kapçık

bilardo

Fr billard 1. ucu kıvrık değnek, 2. hokey veya bilardo sopası Fr bille2 sopa, kütük Kelt

bilcümle

Ar bi'l-cumla(t) بالجملة ztümüyle, hepsi, cümleten

bildirge

OTü biltürgü ilam ETü biltür- +gU

bile

ETü: "ile (edat)" [ Orhun Yazıtları, 735]
inim köl tigin birle sözleştimiz [kardeşim Kültigin ile sözleştik] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol meniŋ birle erdi [[o benim ile idi. Hafifletme için re atılır ve bile denir.]] KTü: "... ve (bağlaç)" [ Codex Cumanicus, 1303]
com - Fa: oa [wa] - Tr: birla, bile TTü: [ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, <1320]
şehvet ü kibr ü tamāˁ birle ḥased TTü: "... birlikte (zarf)" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
İkisi bile [birlikte] bakar saga sola / Bilelikdedür [beraberliktedir] niçe kim var ola

<< ETü birle ile (edat), ve (bağlaç) ETü bir

 bir

Not: Bir sıfatıyla semantik bağı net olmakla birlikte sözcük yapısı açık değildir. Belki bilek sözcüğünün de kökü olan ETü *birle- fiili varsayılabilir. ● TTü ile edatıyla anlam ayrışması 14. yy'dan itibaren görülür.

Benzer sözcükler: bilem


21.02.2019
bile|mek

<< ETü bile- sivriltmek, keskinleştirmek ETü *bi sivri +lA-

bilek

<< ETü bilek el eklemi ETü *bile- bağlamak, birleştirmek +Uk <? ETü bir

bileş|mek

ETü *bile- birleştirmek, bağlamak +Iş- <? ETü bir

bilet

İt biglietto tiyatro giriş pusulası Fr billette kısa not, fiş, pusula, a.a. [mod. billet] Fr bille1 kısa yazı, not +et° << OLat billa a.a.

bilezik

<< ETü bilersük/bilēzük bilek halkası § ETü bilek ETü yüzük