birik|mek

bira

İtalyanca bira "mayalanmış arpa içkisi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *bībra biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Latince bīber "her çeşit içki" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince bībere "içmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.

birader

Farsça birādar veya burādar بُِرَادر z "erkek kardeş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen brātar sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen bhrātr भ्रातृ z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰréh₂tēr (*bʰrā́tēr) biçiminden evrilmiştir.

bireşim

Türkiye Türkçesi bir sözcüğünden türetilmiştir.

birey

Eski Türkçe biregü "bir kişi, birisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bir sözcüğünden Eski Türkçe +AgU2 ekiyle türetilmiştir.

biricik

Türkiye Türkçesi bir sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çUk ekiyle türetilmiştir.

birik|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Budist metinler, 1000 yılından önce]
teriŋ yinçge savlarda bilge biligleri birikmiş [derin ince sözlerde bilge bilgileri birikmiş] Eski Türkçe: [ Kutadgu Bilig, 1069]
biri birikmez saŋa bir aḏın [ey Allah, başka biri seninle bir olmaz] (...) bu iki birikse bolur er tükel [bu ikisi bir araya gelse insan kusursuz olur] Türkiye Türkçesi: [ anon., Kısas-ı Enbiya terc., 1390 yılından önce]
mecmāˁu'l-Baḥreyn'e irince, yaˁnī Fāris deŋizi ve Rūm deŋizi birikdügi [birleştiği] yerüŋ maşrıḳdın yanına

Köken

Eski Türkçe birik- "birleşmek, bir araya gelmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bir sözcüğünden Eski Türkçe +Ik- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bir maddesine bakınız.

Ek açıklama

Güncel kullanımda ETü ve erken TTü irik- "(su, kalabalık, mal) birikmek" fiilini asimile etmiştir.

Benzer sözcükler

birik, birikim, birikinti, biriktirmek


04.10.2017
birim

Türkiye Türkçesi bir sözcüğünden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

birleş|mek

Türkiye Türkçesi bir fiilinden Türkiye Türkçesinde +lAş- ekiyle türetilmiştir.

biryan

Farsça biryān بريان z "kızartma et, kebap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça biriştan, biriy- برشتن, برى z "kızartmak, kavurmak" fiilinden +ā(n) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen briştan, brīz- fiilinden evrilmiştir. Orta Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥ǵ- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-3 "kızartmak, kavurmak" kökünden türetilmiştir.

bis

Fransızca bis "1. tekrar, iki kez, ikinci kez 2. konserde genel istek üzerine çalınan program harici parça" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince bis "iki kez" sözcüğünden alıntıdır.

biseksüel

Fransızca bisexuel veya İngilizce bisexual "iki cinsiyetli" sözcüğünden alıntıdır.