boz

boynuz

Eski Türkçe müñüz "boynuz" sözcüğü ile eş kökenlidir.

boyoz

Lad boyoz "İzmir'e özgü bir tür poğaça" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Lad boyo sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük İspanyolca bollo "küçük ve yuvarlak hamurişi, çörek" sözcüğü ile eş kökenlidir. İspanyolca sözcük Latince bulla "yuvarlak nesne, kabarcık, top" sözcüğünden evrilmiştir.

boyun

Eski Türkçe boyın "baş ile gövde arasındaki eklem" sözcüğünden evrilmiştir.

boyunduruk

Eski Türkçe boynduruk "öküz oyunduruğu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boyın sözcüğünden Eski Türkçe +dUrUk ekiyle türetilmiştir.

boyut

Türkiye Türkçesi boy sözcüğünden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

boz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
tadıkıŋ çorıŋ boz atıġ binip oplayu tegdi [Tadık Çor'un boz atına binip hücum etti] Türkiye Türkçesi: [Cenn-TS, 1500 yılından önce]
gördüm kim beŋzi bozarmış korkı ile, katı ağlar Türkiye Türkçesi: "... işlenmemiş toprak" [ Osmanlı Kanunnameleri, 1520 yılından önce]
amma bir χatun kişi sabıktan bir tarik ile yer tasarruf ider olsa boz [işlenmeyen arazi, bozkır] komayub öşrün ve rüsumun sahi-i timara eda étdikten sonra Türkiye Türkçesi: bozdoğan "gürze benzer bir silah" [ Lugat-i Halimi, 1477]
şeş-per [Fa.]: Bozdoğan dedükleri çomak, altı yapraklu olur.

Köken

Eski Türkçe bōz "bulanık renkli, gri veya kahverengi" sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için boz- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Türkiye Türkçesi bor "boz renk" (<1500), bor/borlağ/bozlak "sürülmemiş kıraç tarla". • Karş. Moğolca börte/börü "alaca, belirsiz renkli, benekli".

Benzer sözcükler

boz bulanık, bozarmak, bozarak, bozartı, bozdoğan, bozkır, bozkurt, bozlak

Bu maddeye gönderenler

börü, burçin, pörsü-, porsuk


17.09.2017
boz|mak

Eski Türkçe buz- "yıkmak, harap etmek" fiilinden evrilmiştir.

boza

Eski Türkçe buχsı veya buχsum "boza" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Farsça aynı anlama gelen būza veya buχsum sözcüğü ile eş kökenlidir.

bozgun

Türkiye Türkçesi boz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

bozlak

Eski Türkçe bozla- "bağırmak, böğürmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

bozuk

Eski Türkçe bozuk "harap, yıkık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe boz- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.