budun

buçuk

Eski Türkçe bıçuk "kesilmiş parça, yarım" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bıç- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

buda|mak

Eski Türkçe buta- "dal kesmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe būt "bacak, ağaç dalı" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

budak

Eski Türkçe butık veya butak "ağaç dalı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe būt "bacak" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

budala

Arapça bdl kökünden gelen budalāˀ بُدَلاء z "abdallar, sufi hiyerarşisinde bir rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badīl بديل z "abdal" sözcüğünün fuˁalāˀ vezninde çoğuludur.

Budizm

Fransızca Bouddhisme "Buda dini" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Sanskritçe Buddha बुद्ध z "aydınlanmış, uyanık, ermiş" sözcüğünden türetilmiştir.

budun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
türük bodunuŋ ilin törüsin tuta birmiş [Türk halkının/boylarının ilini töresini tutuvermiş] Yeni Türkçe: "millet, kavim" [ Türk Dilini Tedkik Cemiyeti, Tarama Dergisi, 1934]

Köken

Eski Türkçe bodun "boylar, halk" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bod(u) "boy, aşiret" sözcüğünün çoğuludur.

Daha fazla bilgi için boy maddesine bakınız.

Ek açıklama

Eski Türkçe bodun sözcüğünün Türkiye Türkçesi *boyun biçimini alması gerekirdi; ancak her iki form TTü kaydedilmemiştir. Yeni Türkçe budun yazımı keyfidir.

Benzer sözcükler

budunbilim, budunsal


30.06.2019
buffalo

İngilizce buffalo "bir tür yaban sığırı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca aynı anlama gelen bufalo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen būbalus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca boúbalis βούβαλις z "Afrika'ya özgü bir yaban sığırı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca boûs βούς z "davar, sığır" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷṓw-s biçiminden evrilmiştir.

buffer

İngilizce buffer "1. tampon, çarpışma etkisini yumuşatan ara birim, 2. elektronik iletişimde ara depolama birimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük buff "küt ve boğuk ses çıkarmak" ses yansımalı sözcüğünden +er ekiyle türetilmiştir.

bug

İngilizce bug "1. böcek, cin, 2. sistemde (özellikle dijital ortamda) arıza" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Welsh bwg "hayalet, cin" sözcüğünden alıntıdır.

buğday

Eski Türkçe buġday veya Eski Türkçe budġay "buğday" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Türkçe butık "«bacakçık», bitki sapı?" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

buğra

Eski Türkçe buġra "erkek deve" sözcüğünden evrilmiştir.