canan

camekân

Farsça cāme-kan جامهكن z "soyunma odası, giysilik" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cāma جامه z "giysi" ve Farsça kandan, kan- كندن, كن z "çıkarmak, soymak, soyunmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

camız

Arapça cāmūs veya cāmūş جاموس/جاموش z "manda, su sığırı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gamūş גמוש z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça aynı anlama gelen gaw mēş گوميش z deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Orta Farsça gaw گو z "inek, sığır" sözcüğünden türetilmiştir. Orta Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷṓw-s biçiminden evrilmiştir.

cami

Arapça mascīdu'l-cāmiˁ مسجيد ال)جامع) z "cuma mescidi, cuma namazı kılınan mescit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cmˁ kökünden gelen cāmiˁ جامع z "toplayan, bir araya getiren" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça camaˁa جَمَعَ z "topladı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

camia

Arapça cmˁ kökünden gelen cāmiˁ جامع z "toplayan, bir araya getiren" sözcüğünden türetilmiştir.

can

Farsça cān جان z "yaşam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça gyān "ruh, yaşam" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe vyāna- "ruh" sözcüğü ile eş kökenlidir.

canan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Danişmend-Name, 1360]
Var-iken cānān ilinüŋ gülşeni

Köken

Farsça cānān جانان z "canlar, şiirde sevgili" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cān sözcüğünün çoğuludur.


01.07.2021
canavar

Farsça cānvar veya cānāvar جانور z "canlı yaratık, her çeşit hayvan" sözcüğünden alıntıdır.

canfes

Farsça cān-fizā جانفزا z "cana can katan, ferahlık veren" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça sözcük Farsça cān جان z ve Farsça fizā veya fizāy فزا/فزاى z "artıran, büyüten, fazla, çok" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça fuzūdan, fizā- فزودن, فزا z "artırmak, çoğaltmak" fiilinden türetilmiştir. )

cangıl

İngilizce jungle "tropik orman" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe cangala जङ्गल z "çöl, yaban, ekime elverişli olmayan arazi" sözcüğünden alıntıdır.

canhıraş

Farsça cānχirāş جان خراش z "can yakan, bağır tırmalayan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça cān جان z ve Farsça χirāş خراش z "tırmalayan, yaralayan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça χirāşīdan خراشيدن z "tırmalamak" fiilinden türetilmiştir. )

cani

Arapça cny kökünden gelen cāni جانٍ z "suç işleyen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canā جنا z "suç işledi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.