cebir

cebel

Ar cabal جبل z [#cbl faˁal ] dağ

cebelleş|mek

<< TTü cedelleş- Ar cadal جدل ztartışma, çekişme, niza +lAş-

cebellezi

<? TTü cep

ceberrut

Ar cabarūt جبروت z [#cbr] azamet, celal, olağanüstü büyük güç Aram gebarūthā גברות z [#gbr] güç, iktidar, yiğitlik, azamet Aram gəbar גבר züstün olmak, galebe çalmak, güç göstermek

cebin

Ar cabān/cabīn جبين/جبان z [#cbn faˁīl sf.] 1. alın, 2. korkak ≈ Ar cabuna جَبْنَ zkorkuya kapıldı, korkak idi

cebir

"matematikte cebir" [ Kutadgu Bilig, 1069]
dakı kolsa cabr u muḳāżala okı [ve dilersen cebr ve mukabele oku] "... zor" [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
cebr ile elin sundı gördi ki olmaz

Ar cabr جبر z [#cbr faˁl msd.] 1. kırık kemiği kaynaştırma, 2. sentez, matematikte cebir, 3. güç, zor, kuvvet, üstünlük Ar cabara جبر z1. birleştirdi, kaynaştırdı, 2. güç kullandı ≈ Aram gəbar גבר zgüçlü ve üstün olmak

Not: Matematikteki anlamı “kırık kemiği bütünleme” anlamından türetilmiş olup 9. yy Arap matematikçisi İbn Mūsā al-Xwarizmī'nin Kitābu'l-cabr wa'l-muḳābala adlı eserinden alınmıştır. Arapça kökün iki anlam grubu arasındaki ilişki açık değildir. • Fr algèbre, İng algebra "matematikte cebir" biçimleri Arapçadan alınmıştır.

Benzer sözcükler: cebirsel, cebr, cebren, cebri

Bu maddeye gönderenler: cabbar, ceberrut, icbar (mücbir), kebir (ekâbir, ekber, kibar, kibir, kübra, tekbir), mecbur


07.03.2020
cedel

Ar cadal جدل z [#cdl faˁal ] kavga, niza, (ilimde) münazara, (mantıkta) diyalektik ≈ Ar cadala جدل zburdu, doladı, katıştırdı ≈ Aram gədal גְדַל z [#gdl] burmak, ip örmek, sarmaştırmak, dolamak

cedit

Ar cadīd جديد z [#cdd faˁīl sf.] 1. kesik, taze biçilmiş (kumaş veya meyve), 2. yeni Ar cadda جدّ z1. biçti, 2. keskin idi, canlı ve gayretli idi

cefa

Ar cafāˀ جفاء z [#cfw faˁāl msd.] kabalık, eziyet, zahmet Ar cafā جَفَا zkırıcı davrandı

cefakâr

§ Ar cafāˀ eziyet Fa kār eden

cehalet

Ar cahāla(t) جهالة z [#chl faˁāla(t) msd.] bilmeme, habersiz olma Ar cahala جهل zbilmez idi