döv|mek

döpiyes

Fr deux pièces 1. iki parça, 2. iki parçalı kadın giysisi § Fr deux iki (<< Lat duo ) Lat pièce parça

dört

<< ETü tört 4

döş

<< ETü töş göğüs

döşe|mek

<< ETü töşe- yatak veya sedir yaymak ETü töş göğüs, sedir +(g)A-

döteryum

YLat deuterium atom ağırlığı 2 olan hidrojen izotopu (İlk kullanım: 1933 Harold C. Urey, Amer. kimyacı.) EYun déuteros δεύτερος zikinci +ium EYun dúo, di- δύο ziki

döv|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er tūz tögdi [adam tuzu ezerek öğüttü] (...) ol meniŋ birle tūz tögişdi [benimle birlikte tuz öğüttü] [ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., <1347]
yılanuŋ başın dögdiler [ezdiler] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
dögüşmek: uruşmak, dokuşmak, müzārebe e., mücādele e.

<< ETü tȫg- havanda dövmek, ezmek

Not: 20. yy ilk çeyreğine dek döğ- دوكمك yazılır ve muhtemelen öyle telaffuz edilir.

Benzer sözcükler: biçerdöver, döğmek, döğdü, döğeç, döğüşmek, dövdürmek, dövülmek, dövünmek, dövüşmek, dövüşken, dövüştürmek

Bu maddeye gönderenler: dövme


04.01.2016
döviz

Fr devise 1. hanedan arması, 2. üzerinde kraliyet arması bulunan menkul değer, banknot << OLat divisa [pp. fem.] hanedan arması Lat dividere, divīs- ikiye bölmek Lat dis+ *videre << HAvr *h₁wei̯dʰ- (*ewei̯dʰ-) bölmek, ayırmak

dövme

(≈ ETü tögün dağlama ) ETü tȫg- dövmek +mA

dragoman

Fr/İng dragoman (resmi görüşmelerde taraflara eşlik eden) tercüman İt dragomano a.a. Yun dragómanos δραγώμανος za.a. TTü tarcumān ترجمان za.a.

dragon

Fr dragon ejderha << Lat dracō a.a. EYun drákōn δράκων za.a. EYun dérkomai δέρκομαι zkeskin ve delici bakışla bakmak

drahmi

Yun dráχmi δράχμη zYunan para birimi << EYun dráχma/dráχmē δράχμα/δράχμη z1. avuç, tutam, 2. Eski Atina para birimi EYun drássomai, draχ- δράσσομαι, δραχ- zavuçlamak, elle tutmak +ma(t) <? HAvr *dergh- a.a. (Kaynak: Watkins sf. 16.)