düşes

dürüst

Fa drust درست zdoğru, düz << OFa druwişt/druşt a.a. << EFa *druv-işta- en doğru, tam doğru EFa duruva- [sup.] doğru << HAvr *drewh₂- (*drew-) sağ, sağlam, doğru

dürzü

Ar durzī درزى z [nsb.] Suriye ve Lübnan'da yaşayan bir dini topluluğun mensubu öz Muḥammad İsmāil al-Darzī Dürzi dininin kurucusu (ö. 1019) Fa darzī درزى zterzi

düstur

Ar dustūr دستور z [#dstr q.] 1. yasa, kural, ilke, 2. baş vezir Fa dastūr دستور zizin, ferman; vezir

düş

<< ETü tǖş 1. durma, durak, 2. dinlenme, uyku, 3. rüya ≈ ETü tül rüya

düş|mek

<< ETü tüş- 1. inmek, konmak, durmak, 2. düşmek

düşes

düşiza [ Yirmisekiz Mehmet Çelebi, Paris Sefaretnamesi, 1721]
kralın arabası prinçizalar ve düşizalar hıntolar ile... dükesa [ Takvim-i Vekayi - gazete, 1832]
Onuncu Karlos'un büyük gelini olan Angulema [Angouleme] dükesasının nahafet-i mizacına düşes [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
düşes: Bir dükanın karısı.

Fr duchesse dükün eşi; bir tür ipekli kumaş << OLat ducissa [fem.] Lat dux, duc- dük

 dük

Benzer sözcükler: grandüşes


09.08.2020
düşeş

Fa du şaş iki altı

düşey

TTü düş- +(g)Ay

düşkün

TTü düş- +gIn

düşman

Fa/OFa duşmān/duşman دشمان/دشمن zdüşman ≈ Ave duşmanah- «kötü düşünen», a.a. § Ave duş kötü, uğursuz (<< HAvr *dus- kötü, bozuk ) Ave manah- düşünce, akıl, ruh

düşün

TTü düşün-