derkenar

deri

Eski Türkçe teri "cilt" sözcüğünden evrilmiştir.

derin

Eski Türkçe teriŋ "birikmiş, derin (su)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe térin- "toplanmak, birikmek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

deriş|mek

Türkiye Türkçesi der- fiilinden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

derivasyon

Fransızca dérivation sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca dériver "1. (nehir) yönünü değiştirmek, başka yöne çevirmek, 2. türetmek" fiilinden +()tion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince rivus "akarsu, ırmak" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃riHwó-s (*orīwó-s) "vadi, dere yatağı" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃rei̯H- (*orei̯-) "yarmak" kökünden türetilmiştir.

derkâr

Farsça dar kār "fiilen, gerçekte, pratikte" sözcüğünden alıntıdır.

derkenar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Daî, Nevhatü'l-Uşşak, 1647]

Köken

Farsça dar kanār در كنار z "kenarda olan, sayfa kenarı, marj" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça kanār كنار z sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için der+, kenar maddelerine bakınız.


16.04.2015
derle|mek

Türkiye Türkçesi der- "dermek, devşirmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

derma(to)+

Fransızca ve İngilizce dermato+ "[bileşik adlarda] deri" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca dérma, dermat- δέρμα z "deri, cilt" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca derō δερω z "soymak, derisini yüzmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *der- biçiminden evrilmiştir.

derman

Farsça ve Orta Farsça darmān درمان z "ilaç, tedavi, sağaltım" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde drva- "sağlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰér-mn̥ "iyileşme" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰer-² "sağ olmak, sağlamak, sağalmak" biçiminden evrilmiştir.

dermatoloji

Fransızca dermatologie "deri hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır.

dermeyan

Farsça dar miyān "ortada, ortaya" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça miyān "orta" sözcüğünden türetilmiştir.