diri

direktif

Fr directif yönerge, yönlendirici Lat dirigere yönetmek, yöneltmek +(t)iv°

direktör

Fr directeur yönetici, yönetmen Lat director a.a. Lat dirigere yönetmek +(t)or

direnç

TTü diren- +(In)ç

dirgen

Yun dikránion δικράνιον ziki uçlu çatal << EYun dikrânon δικρᾶνον ziki boynuz, a.a. § EYun di- δι- ziki EYun kránon κράνον zboynuz

dirhem

Fa dirham درهم z1. küçük bir ağırlık birimi, 2. gümüş para birimi << OFa drahm/dram gümüş para EYun draχmḗ δραχμή zeski Atina gümüş para birimi

diri

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
bunça yeme tirigi küŋ boltaçı erdi [diri kalanlar dişi köle olacak idi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
[[canlı olan bir şeye tirig denir ve bu sözcük tirildi [dirildi] sözcüğünden türemiştir.]] TTü: dirim [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ölüm dirim [yaşam] dünyası

<< ETü tirig canlı, diri ETü *tiri- yaşamak, canlı olmak +I(g)

Benzer sözcükler: dipdiri, diri diri, dirim

Bu maddeye gönderenler: dik (dikey, tiksin-), dik- (diken, dikit, teğel), dire- (direk, direnç), diril- (dirlik)


11.08.2015
diriğ

Fa dirīġ دريغ z1. esirgeme, sakınma, 2. yazık! (üzüntü ünlemi)

diril|mek

<< ETü tiril- canlanmak, canlı olmak <? ETü tirig «dik duran», canlı, diri +Il-

dirlik

<< OTü tirlik yaşam ETü tiril- yaşamak +Uk

dirsek

<< ETü tirsgek dirsek ETü tiz diz +(g)Ak

dis+

Fr/İng dys+ [bileşik adlarda] zor, kötü, bozuk EYun dýs δύσ zkötü, zor << HAvr *dus- kötü