diyaspora

diyalog

Fransızca dialogue "karşılıklı konuşma, diyalog" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diálogos διάλογος z "söyleşme, karşılıklı konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca légein λέγειν z "söylemek, konuşmak" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.

diyanet

Arapça dyn kökünden gelen diyāna(t) دِيَانة z "dindarlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dīn دين z sözcüğünün fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

diyapazon

Fransızca diapason "1. bir çalgının seslendirebileceği tüm tınıların dizisi, 2. tını kontrol aracı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dia pasōn χordōn δια πασων (χορδων) z "baştan başa tüm perdeler" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pâs, pan πᾶς, παν(τ)- z "tüm" sözcüğünden dia+ önekiyle türetilmiştir.

diyar

Arapça dwr kökünden gelen diyār ديار z "1. evler, obalar, 2. bir aşiretin sahip olduğu ülke, memleket" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dār دار z "ev, oba" sözcüğünün fiˁāl vezninde çoğuludur.

diyare

Fransızca diarrhée "ishal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diárrhoia διάῥροια z "ishal, akıntı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diarrhéō διαῥρέω z "akıp gitmek, içinden akmak" fiilinden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰréō ῥέω z "akmak" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.

diyaspora
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1972]
Lâtince 'diaspora' diye anılan yahudi göçleri

Köken

Fransızca ve İngilizce diaspora "bir ulusun ve özellikle Yahudilerin dünyaya dağılması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diaspōrá διασπωρά z "saçılma, tamamen yayılma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca speírō, spor- σπείρω, σπορ- z "saçma, tohum ekme" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için sperm maddesine bakınız.


29.09.2018
diyatonik

Fransızca diatonique "müzikte bir ses dizisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dia tónon δια τόνον z "tüm ses perdeleri boyunca" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca tónos τόνος z "ses" sözcüğünden dia+ önekiyle türetilmiştir.

diyelek

Türkiye Türkçesi de- fiilinden Yeni Türkçe +AlAk ekiyle türetilmiştir.

diyet1

Fransızca diète "beslenme rejimi, perhiz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca díaita δίαιτα z "beslenme veya yaşam tarzı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diaitáō διαιτάω z "belli bir tarzda beslemek, belli bir yaşam tarzı gütmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Yunanca fiil Eski Yunanca aitía αιτία z "amaç, sebep, kasıt" sözcüğünden dia+ önekiyle türetilmiştir.

diyet2

Arapça wdy kökünden gelen diya(t) دية z "kan bedeli, fidye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wadā ودا z "kan bedeli ödedi" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

diyet3

Fransızca diète "meclis, meclis toplantısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince dieta "bir günlük yolculuk, toplantı için belirlenen gün" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince dies "gün" sözcüğünden türetilmiştir.