dolgun

dolaş|mak

Türkiye Türkçesi ṭola- "sarmak, döndürmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

dolay

Türkiye Türkçesi dolayu "dönerek (zarf), etraf, çevre (ad)" sözcüğünden evrilmiştir.

dolayı

Türkiye Türkçesi dolayu "dönerek (zarf), çevre, etraf, muhit (ad)" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi dola- fiilinden Türkiye Türkçesinde +lAyU ekiyle türetilmiştir.

dolayım

Yeni Türkçe dolay sözcüğünden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

dolgu

Türkiye Türkçesi dol- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

dolgun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "şişkin" [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
el-mulˁāt [Ar.]: Şol süstlük ve dolgunluk ˁārızasına denir ki deve kısmına ˁārız olur ... bağlı durmakla ayaklarına indirip ve mizāclarına şişkinlik hasıl olur Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
dolgun: İçi dolmuş, kabarmış şeyler (...) etine dolgun (...) kulak dolgunluğu

Köken

Türkiye Türkçesi dol- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için dol- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dolgunlaşmak


14.09.2017
dolikosefal

Fransızca dolichocéphale "uzun kafalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca doliχós δολιχός z "uzun" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dl̥h₁gʰó-s (*dlēgʰó-s) "uzun" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca kephalḗ κεφαλή z "kafa" sözcüklerinin bileşiğidir.

dolma

Türkiye Türkçesi dol- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

dolmen

Fransızca dolmen "megalitik mezar anıtı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Théophile Corret de la Tour d'Auvergne, Fr. asker ve arkeolog (1743-1800).) Fransızca sözcük Bretonca taol "masa" ve Bretonca men "taş" sözcüklerinin bileşiğidir.

dolmuş

Türkiye Türkçesi dol- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mIş ekiyle türetilmiştir.

dolomit

Fransızca dolomite "bir tür çökelti kayası" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1791 Fr.) Fransızca sözcük Déodat de Dolomieu "Fransız jeolog (1750-1801)" özel adından +ite ekiyle türetilmiştir.