estek köstek

? [ikil.]

ester

Alm Ester [abb.] kimyada bir bileşik (İlk kullanım: 1848 Leopold Gmelin, Alm. kimyacı.) § Alm Essig sirke Alm Äther eter

estetik

Fr esthétique güzelliğe ilişkin (sıfat), güzellik teorisi (ad) Alm ästhetik duyular teorisi (İlk kullanım: 1735, A. G. Baumgarten, Alman filozof.) EYun aisthētá αισθητά z [n. çoğ.] duyu organlarıyla algılanabilen şeyler, görülenler +ik° EYun aisthánō αισθάνω zalgılamak, duymak, duyumsamak +t° << HAvr *h₂ewis-dʰh₁- (*awis-dʰ-) duyu-verme, kulak koyma HAvr *h₂ew- (*aw-) duymak

esvap

Ar aṯwāb أثواب z [#s̠wb afˁāl çoğ.] giyinilen şeyler, giysi Ar ṯawb ثوب z [t.] kumaş, bez, tek parça kumaştan oluşan dikişsiz entari veya toga

esvet

Ar aswad أسْوَد z [#swd afˁal sf.] kara, siyah

ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
oğlum téginke éş boluŋlar [oğlum prense arkadaş olsunlar] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
اش: Socius, par [yoldaş, arkadaş, bir çiftin her biri] (...) itmek, eşlendürmek: tezvīc [evlendirmek], çiftlemek. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
eşleşmek (...) eşsiz YTü: eşkenar [ Geometri Terimleri, 1937]
eşkenar dörtgen YTü: eşdeğer "Fr equivalent karşılığı" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
eşdeğer: Değerleri eşit olan. (...) eşdeğerlik YTü: eşgüdüm [ 1978]

<< ETü éş yoldaş, arkadaş

Benzer sözcükler: eşanlamlı, eşbaşkan, eşgüdüm, eşkenar, eşlemek, eşleşmek, eşleştirmek, eşli, eşlik etmek, eşsiz, eşsüremsel, eşzamanlı, tekeş

Bu maddeye gönderenler: eşcinsel, eşey, eşit


10.02.2015
eş|mek

<< OTü eş- yeri kazımak << ETü eş- 1. taşmak, (at) yürümek (geçişsiz fiil), 2. akıtmak, boşaltmak (geçişli fiil)

eşanjör

Fr échangeur de chaleur ısı alışveriş ünitesi Fr échanger değiştokuş etmek << OLat *excambiare OLat e(x)+ cambiare değiştokuş etmek

eşantiyon

Fr échantillon nümune << OLat *scandaculum [küç.] ölçü, ölçek Lat scandere basamak çıkmak, tırmanmak +ul°

eşarp

Fr écharpe başörtüsü, atkı Ger *skerpā torba

eşcinsel

§ TTü YTü cinsel