eş|mek

ester

Alm Ester [abb.] kimyada bir bileşik (İlk kullanım: 1848 Leopold Gmelin, Alm. kimyacı.) § Alm Essig sirke Alm Äther eter

estetik

Fr esthétique güzelliğe ilişkin (sıfat), güzellik teorisi (ad) Alm ästhetik duyular teorisi (İlk kullanım: 1735, A. G. Baumgarten, Alman filozof.) EYun aisthētá αισθητά z [n. çoğ.] duyu organlarıyla algılanabilen şeyler, görülenler +ik° EYun aisthánō αισθάνω zalgılamak, duymak, duyumsamak +t° << HAvr *h₂ewis-dʰh₁- (*awis-dʰ-) duyu-verme, kulak koyma HAvr *h₂ew- (*aw-) duymak

esvap

Ar aṯwāb أثواب z [#s̠wb afˁāl çoğ.] giyinilen şeyler, giysi Ar ṯawb ثوب z [t.] kumaş, bez, tek parça kumaştan oluşan dikişsiz entari veya toga

esvet

Ar aswad أسْوَد z [#swd afˁal sf.] kara, siyah

<< ETü éş yoldaş, arkadaş

eş|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol kayırnı eşdi [kumu boşalttı [[Unu çuvala veya benzerine koymayı anlatmak için de bu sözcük kullanılır.]]; eşiç kayna eşdi [kaynayan yemek taştı]; atlıġ eşdi [atlı atını yorga sürdü] (...) kum eşildi [kum boşaldı, akıp gitti] TTü: "(ayakla) yeri kazmak" [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
eşindi ayakdan yérin bir katı TTü: eşme "su çıkan çukur" [ Merkez Efendizâde, Bâbûsu'l-Vâsıt, 1555]
suyın aldukça yine yine suyı sarp çıkan eşme

<< OTü eş- yeri kazımak << ETü eş- 1. taşmak, (at) yürümek (geçişsiz fiil), 2. akıtmak, boşaltmak (geçişli fiil)

Benzer sözcükler: eşelemek, eşilmek, eşinmek

Bu maddeye gönderenler: eşek, eşelek, eşkin, kurdeşen


27.08.2017
eşanjör

Fr échangeur de chaleur ısı alışveriş ünitesi Fr échanger değiştokuş etmek << OLat *excambiare OLat e(x)+ cambiare değiştokuş etmek

eşantiyon

Fr échantillon nümune << OLat *scandaculum [küç.] ölçü, ölçek Lat scandere basamak çıkmak, tırmanmak +ul°

eşarp

Fr écharpe başörtüsü, atkı Ger *skerpā torba

eşcinsel

§ TTü YTü cinsel

eşek

<< ETü eşgek «yürügen», malum yük hayvanı ETü eş- (at vb.) yorga yürümek +(g)Ak