eşkıya

eşey

Türkiye Türkçesi sözcüğünden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

eşhas

Arapça şχṣ kökünden gelen aşχāṣ أشخاص z "şahıslar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaχṣ شخص z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eşik

Eski Türkçe éşik "kapı eşiği" sözcüğünden evrilmiştir.

eşit

Türkiye Türkçesi sözcüğünden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

eşkâl

Arapça şkl kökünden gelen aşkāl أشكال z "biçimler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakl شكل z "biçim" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eşkıya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bedbahtlar" [ Seyf-i Sarayî, Gülistan tercümesi, 1391]
"... haydutlar" [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
baˁżı bed-baχt eşḳıyā χırsuz peydā olup "... haydut (tekil)" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
meyān-ı cüyūşda [ordu içinde] eşḳıyālar zāhir olup nefs-i Kırım içi helc ü melc olduğun

Köken

Arapça şḳw kökünden gelen aşḳiyāˀ أشقياء z "bedbahtlar, garipler, zavallılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaḳīy شَقِيّ z "bedbaht" sözcüğünün afˁilā vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için şaki maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

eşkıyalık, şehir eşkıyası


14.05.2015
eşkin

Eski Türkçe eşkin "hızlı, akıcı, yorga yürüyen (at)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe eş- "(at) yorga yürümek, dörtnala kalkmaksızın hızlı yürümek" fiilinden Eski Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

eşofman

Fransızca échauffement "ısınma, ısıtma, sporda ısınma hareketleri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca échauffer "ısınmak, ısıtmak" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca chauffer "ısıtmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

eşraf

Arapça şrf kökünden gelen aşrāf أشراف z "seçkinler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarīf شريف z "seçkin, soylu" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eşref

Arapça şrf kökünden gelen aşraf أشرف z "daha şerefli, en şerefli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarīf شريف z "şerefli, bahtlı" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

eşya

Arapça şyA kökünden gelen aşyāˀ أشياء z "şeyler, nesneler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şayˀ شيء z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.