eda

ecir

Arapça Acr kökünden gelen acr أجر z "ücret, ivaz, bir iş veya hizmete karşı ödenen bedel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen agər אגר z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen agaru sözcüğünden alıntıdır.

eciş bücüş

Türkiye Türkçesi ezik büzük deyiminden evrilmiştir.

ecnebi

Arapça cnb kökünden gelen acnabī أجنبى z "dışarılı, yabancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça acnab أجنب z sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça canb "yan, dış" sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

ecrimisil

Arapça acr أجر z "ücret, parasal karşılık" ve Arapça miṯl مثل z "benzer, eş" sözcüklerinin bileşiğidir.

ecza

Arapça czA kökünden gelen aczāˀ أجزاء z "birimler, unsurlar, bileşenler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cuzˀ جزء z "birim, unsur" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eda
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"tarz" [ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
karındaşıŋnı bu edā birle alıp kalğıl [kardeşini bu suretle alıp kal] Kıpçakça: "... borç ödeme" [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]

Köken

Arapça Ady kökünden gelen adāˀ أداء z "1. yapma, edim, ediş, yerine getirme, bir borcu ödeme, 2. yapış biçimi, tarz, şive" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Arapça sözcüğün fiil kökü mevcut değildir. Arap dilcilerinin Adw köküne atfettikleri ˀadāt "edat, araç" sözcüğüyle alakası belirsizdir.

Benzer sözcükler

eda etmek, edalı

Bu maddeye gönderenler

tediye


30.08.2017
edat

Arapça Adw kökünden gelen adāt أدات z "araç, gereç, dilbilgisinde bağımsız anlamı olmayan kelime parçacığı" sözcüğünden alıntıdır.

edebiyat

Arapça adabīyāt أدبيّات z "edeb literatürü, kültüre ilişkin her şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Adb kökünden gelen adab أدب z "1. görgü, terbiye, kültür, 2. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazı türü" sözcüğünün nisbet hali çoğuludur.

edep

Arapça Adb kökünden gelen adab أدب z "terbiye, kültür" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adaba أدب z "konuk ağırladı, terbiyeli ve kültürlü idi" fiili ile eş kökenlidir.

edevat

Arapça Adw kökünden gelen adawāt أدوات z "gereçler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adā(t) أداة z "araç, gereç" sözcüğünün çoğuludur.

edik

Eski Türkçe etük "ayakkabı, çizme" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ét- "yapmak, imal etmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.