edep

ecrimisil

§ Ar acr أجر zücret, parasal karşılık Ar miṯl مثل zbenzer, eş

ecza

Ar aczāˀ أجزاء z [#czA afˁāl çoğ.] birimler, unsurlar, bileşenler Ar cuzˀ جزء z [t.] birim, unsur

eda

Ar adāˀ أداء z [#Ady faˁāl msd.] 1. yapma, edim, ediş, yerine getirme, bir borcu ödeme, 2. yapış biçimi, tarz, şive

edat

Ar adāt أدات z [#Adw mr.] araç, gereç, dilbilgisinde bağımsız anlamı olmayan kelime parçacığı

edebiyat

Ar adabīyāt أدبيّات z [nsb. çoğ.] edeb literatürü, kültüre ilişkin her şey Ar adab أدب z [#Adb faˁal t.] 1. görgü, terbiye, kültür, 2. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazı türü +īyāt

edep

[ Kutadgu Bilig, 1069]
aġırladı ḥacīb orun birdi tör / adab birle Ay toldı oldurdı kör [Hacib saygı gösterdi, baş köşede yer verdi, Aydoldu edep ile oturdu, gör] edepsiz [ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
yad yirde süci içüp yatmaġıl / edebsizlik olur anı itmegil.

Ar adab أدب z [#Adb faˁal msd.] terbiye, kültür ≈ Ar adaba أدب zkonuk ağırladı, terbiyeli ve kültürlü idi

Benzer sözcükler: bîedep, edep yeri, edephane, edeplenmek, edepli, edepsiz

Bu maddeye gönderenler: adap, edebiyat, edip, tedip (müeddep)


31.10.2021
edevat

Ar adawāt أدوات z [#Adw çoğ.] gereçler Ar adā(t) أداة z [t.] araç, gereç

edik

<< ETü etük ayakkabı, çizme ETü ét- yapmak, imal etmek +Uk

edilgen

TTü edil- +(g)An

edim

TTü et- +Im

edin|mek

<< TTü ét- +In-