edevat

ecza

Arapça czA kökünden gelen aczāˀ أجزاء z "birimler, unsurlar, bileşenler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cuzˀ جزء z "birim, unsur" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eda

Arapça Ady kökünden gelen adāˀ أداء z "1. yapma, edim, ediş, yerine getirme, bir borcu ödeme, 2. yapış biçimi, tarz, şive" sözcüğünden alıntıdır.

edat

Arapça Adw kökünden gelen adāt أدات z "araç, gereç, dilbilgisinde bağımsız anlamı olmayan kelime parçacığı" sözcüğünden alıntıdır.

edebiyat

Arapça adabīyāt أدبيّات z "edeb literatürü, kültüre ilişkin her şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Adb kökünden gelen adab أدب z "1. görgü, terbiye, kültür, 2. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazı türü" sözcüğünün nisbet hali çoğuludur.

edep

Arapça Adb kökünden gelen adab أدب z "görgü, terbiye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adaba أدب z "konuk ağırladı, terbiyeli ve kültürlü idi" fiili ile eş kökenlidir.

edevat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
edevāt: pl. ab edāt. Instrumenta, apparatus.

Köken

Arapça Adw kökünden gelen adawāt أدوات z "gereçler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adā(t) أداة z "araç, gereç" sözcüğünün çoğuludur.

Daha fazla bilgi için edat maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

alet edevat


03.11.2014
edik

Eski Türkçe etük "ayakkabı, çizme" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ét- "yapmak, imal etmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

edilgen

Türkiye Türkçesi edil- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

edim

Türkiye Türkçesi et- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

edin|mek

Türkiye Türkçesi ét- fiilinden evrilmiştir.

edip

Arapça Adb kökünden gelen adīb أديب z "edepli, iyi eğitilmiş, müeddep" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adaba أدب z "edepli ve kültürlü idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.