egoizm

EFT

Türkiye Türkçesi elektronik fon transferi "bankalararası bir ödeme sistemi" deyiminden türetilmiştir.

efzun

Yunanca évzonos εὔζωνος z "Yunan ordusunda bir tür piyade" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca éuzōnos εὔζωνος z "«kuşanmış», kılıçlı piyade" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca eu εῦ z "iyi" ve Eski Yunanca zōnē ζώνη z "kuşak" sözcüklerinin bileşiğidir.

egale

Fransızca égaler "eşitlemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca égal "eşit" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Bu sözcük Latince aequalis sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince aequus "eşit, adil" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

egemen

Eski Yunanca ʰēgemōn ἡγεμών z "önder, lider, şef" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰēgéomai ἡγέομαι z "öncü olmak, yol göstermek" fiilinden türetilmiştir.

ego

Latince ve Eski Yunanca ego εγο z "ben (birinci tekil şahıs zamiri)" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *éǵh₂ (*éǵ) biçiminden evrilmiştir.

egoizm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Mecmuası, 1912]

Köken

Fransızca égoïsme "bencillik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce egoism sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Joseph Addison, İng. şair (1672-1719), "hep kendinden sözeden" anlamında.) Bu sözcük Latince ve Eski Yunanca ego "ben" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ego maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

egoist, egoizma


06.11.2013
egosantrik

Fransızca égocentrique "benmerkezci" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ego "ben" ve Fransızca centre "merkez" sözcüklerinin bileşiğidir.

egzajere

Fransızca exagérer "abartmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince exaggerare "yığmak, biriktirmek, büyütmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince agger "yığın, küme" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

egzersiz

Fransızca exercice "talim, alıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen exercitium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince exercere "talim etmek, askeri eğitim yapmak, iş uygulamak" fiilinden +ium ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince arcere, arct- "yasaklamak, uzak tutmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂erk- (*ark-) "menetmek" biçiminden evrilmiştir.

egzistansiyalizm

Fransızca existentialisme "varoluşçuluk, varoluşçu felsefe veya yaşam tarzı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca existence "varoluş, mevcudiyet" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen exsistentia sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince exsistere "ortaya çıkmak, zuhur etmek, olmak" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince sistere, stat- "durmak, dikilmek, sıkı durmak, kavi olmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

egzotik

Fransızca exotique "yabancı kültüre mensup" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca eksōtikós εξωτικός z "yabancı, dışarılıklı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca éksō έξω z "dışarı, dış" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁eǵʰs (*eǵʰs) "dış" kökünden türetilmiştir.