ekin

ekber

Ar akbar أكبر z [#kbr afˁal kıy.] daha büyük, en büyük Ar kabīr كَبِير zbüyük

ekidne

Fr échidné dikenli karıncayiyen EYun éχidna ἔχιδνα z«dişi yılan», mitolojide yılan kadın, şahmaran EYun éχis ἔχις zzehirli yılan, engerek << HAvr *h₃égʷʰi-s (*ógʷʰi-s) yılan

ekilibr

Fr équilibre denge Lat aequilibrium terazinin denge hali § Lat aequus eşit Lat libra terazi +ium

ekim

TTü ek- +Im

ekimoz

Fr ecchymose cilt altına kan oturması EYun ekχýmōsis εκχύμωσις zdışarı sıvı sızması EYun ek+ χéō, χy- akmak, sızmak +osis

ekin

ETü: "tarım ürünü" [ Uygurca Budist metinler, <1000]
yaş turkaru ekini bütmez YTü: "... kültür" [ Nurullah Ataç, 1953]
sağ beğeni dediğimiz, onun 'kültür', benim 'ekin' dediğimiz şeyin bir ürünü değil midir?

<< ETü ekin ekilen şey, tahıl ETü ek- +In

 ek-

Not: İkincil anlamı Ziya Gökalp'in popülerleştirdiği hars "tarım" > "kültür" sözcüğünün yeni dile uyarlamasıdır. Her iki sözcük Fr culture "1. tarım, 2. kültür" çevirisidir.

Benzer sözcükler: ekinlik, ekinsel


28.07.2015
ekinoks

Fr équinox gündönümü, gündüz ve gecenin eşit olduğu tarih Lat aequinoctium § Lat aequus eşit Lat nox, noct- gece +ium

ekip

Fr équipe 1. gemi mürettebatı, 2. herhangi bir iş için derlenen kadro ve donanım Fr équiper gemi donatmak [esk.], genel anlamda donatmak Nor skip gemi Ger *skipam a.a.

ekipman

Fr équipement donanım, alet edevat Fr équiper donatmak +ment°

eklektik

Fr eclectique seçmeci, karışık EYun eklektikós εκλεκτικός zseçici, seçmeci EYun eklégō εκλέγω zseçip ayırmak +ik° EYun ek+ légō, log- λέγω, λογ- zseçmek, derlemek

eklem

TTü ekle- +Im