ekser1

eks

İng X 1. iks harfi, çarpı işareti, 2. (tıp argosunda) ölü

eks(o)+

Fr/İng ex+/exo+ [bileşik adlarda] dış EYun eksō εξω zdış, dışarı

eksantrik

Fr excentrique 1. eş merkezli olmayan (daireler), 2. kural dışı, tuhaf OLat excentricus/eccentricus a.a. EYun ekkentrikós εκκεντρικός z(Ptolemaios coğrafyasında) eş merkezli olmayan dairesel yörünge, aksı merkezde olmayan EYun ek+ kéntron κέντρον zmerkez +ik°

ekselans

Fr excellence üstün ve yetkin olma, bir saygı unvanı Lat excellentia üstünlük, seçkinlik Lat excellere üstün olmak, sivrilmek +entia Lat e(x)+ cellere, cels- yükselmek, çıkmak << HAvr *kelH- (*kel-) yüksek olmak, çıkmak, yükselti, tepe

eksen

Yun ákson άξων zmihver, dingil << EYun áksōn άξων za.a.

ekser1

[ Seyf-i Sarayî, Gülistan tercümesi, 1391]
ekseriya [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman, <1481]
ekserīyā odabaşı ve kapu ağası ˁarz étmek gerekdür ekseri [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
ekser-i zemānde Kāğıdχāne suyı üstine şikāre süvār olduklarınde YO: ekseriyet [MMTut 1877]
Verilen kararın neticesinden hâsıl olan ekseriyet ve ekalliyeti temyiz ve tayine Reis ile kâtipler memurdur.

Ar akṯar أكثر z [#ks̠r afˁal kıy.] daha çok, en çok Ar kaṯīr كثير zçok

 kesret

Benzer sözcükler: ekseri, ekseriya, ekseriyet


13.08.2018
ekser2

?

ekserhane

Yun éksarχos ἔξαρχος zönder, Ortodoks kilisesinde özerk dini önder EYun eksárχeō ἐξάρχεω zgütmek, önderlik etmek EYun ek+ árχō/arχeúō άρχω zönde olmak, önder olmak

eksfoliant

İng exfoliant cildin ölü katmanını soymak için kullanılan madde veya yöntem Lat exfoliare [den.] yaprak döktürmek +ent° Lat e(x)+ folium yaprak

eksi

TTü eksil-

eksik

<< ETü egsük eksik ETü egsü- eksik olmak +Uk