eksil|mek

ekser2

?

ekserhane

Yun éksarχos ἔξαρχος zönder, Ortodoks kilisesinde özerk dini önder EYun eksárχeō ἐξάρχεω zgütmek, önderlik etmek EYun ek+ árχō/arχeúō άρχω zönde olmak, önder olmak

eksfoliant

İng exfoliant cildin ölü katmanını soymak için kullanılan madde veya yöntem Lat exfoliare [den.] yaprak döktürmek +ent° Lat e(x)+ folium yaprak

eksi

TTü eksil-

eksik

<< ETü egsük eksik ETü egsü- eksik olmak +Uk

eksil|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
egsüdi neŋ [[nesne eksildi]] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
egsüldi: naḳaṣa [eksildi] (...) egsütti: anḳaṣa [eksiltti]

<< OTü egsül- eksilmek ETü egsü- a.a. +Il-

 eksik

Benzer sözcükler: eksiltmek


25.05.2015
ekskavatör

Fr excavateur İng excavator toprak kazma makinası Lat excavare oyup boşaltmak +(t)or Lat e(x)+ cavare oymak, kazmak

eksklüsif

Fr exclusif İng exclusive dışlayıcı, münhasır Lat excludere dışlamak, kapatıp dışarıda bırakmak +(t)iv° Lat e(x)+ claudere, claus- kapatmak

ekspedisyon

Fr expédition sefer, özellikle askerî sefer veya keşif seferi Lat expeditio a.a. Lat expedire [den.] yola koymak +(t)ion Lat e(x)+ pēs, ped- ayak

eksper

Fr expert uzman Lat expertus [pp.] denenmiş, tecrübeli, uzman Lat experiri denemek, sınamak, deneyerek öğrenmek +()t° Lat e(x)+ *periri denemek << HAvr *per-ih₂-i̯e- (*per-ī-i̯e-) HAvr *per-¹ denemek, sınamak, riske girmek

eksperiman

Fr experiment deney, tecrübe Lat experimentum deneyle elde edilen sonuç, kanıt Lat experiri denemek, sınamak +ment°