enfantil

endüksiyon

Fransızca induction "çıkarsama, tümevarım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince inductio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince inducere "sevketmek, -e götürmek, yol açmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince ducere, duct- "sevketmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

endüljans

Fransızca indulgence "1. göz yumma, hoşgörme, 2. Katolik kilisesinde itiraf ve tövbe sonucu bazı günahların gözardı edilmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen indulgentia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince indulgēre "göz yummak, sabır göstermek" fiilinden +entia ekiyle türetilmiştir.

endüstri

Fransızca industrie "1. çalışkanlık, çalışarak ortaya konan şeyler, 2. sanayi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince industria "gayret, çalışkanlık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince industrius "çalışkan" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Arkaik Latince endo-struus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *streu- "yaymak, sermek, ortaya çıkarmak" biçiminden evrilmiştir.

ene|mek

Eski Türkçe ine- "işaretlemek, özellikle hayvanın kulağını keserek işaretlemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *in "im, işaret" biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen im veya yim veya yin sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

enerji

Fransızca énérgie "iş yapma gücü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca enérgeia ενέργεια z "çalışkanlık, etkinlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca energós ενεργός z "çalışkan, faal" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca érgon έργον z "iş, çalışma" sözcüğünden en+ önekiyle türetilmiştir.

enfantil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1939]
Roosevelt uzun zamandan beri paralizi enfantil [çocuk felci] hastalığından mustaribdir.

Köken

Fransızca infantil "çocukça, çocuksu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen infantilis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince infans "dilsiz, henüz konuşamayan çocuk, bebek" sözcüğünden +()bilis ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince fans, t- "konuşan" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince fari, fat- "söylemek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için fabl maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

fanti


01.10.2017
enfarktüs

Yeni Latince infarctus "tıkanma, kalp krizi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince farcire "tıkmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

enfeksiyon

Fransızca infection "iltihap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince infectio "(hastalık veya pislik) bulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince inficere "bir şeye veya pisliğe batırmak, bulamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

enfes

Arapça nfs kökünden gelen anfas أنفس z "daha nefis, en nefis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafīs نفيس z sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

enfiye

Arapça Anf kökünden gelen anf أنف z "burun" sözcüğünden +īya(t)1 ekiyle türetilmiştir.

enflamasyon

Fransızca inflammation "yanma, iltihap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince inflammare "tanmak, iltihaplanmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince flamma "alev" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.