epistemoloji

epik

Fransızca épique "destansı, destan tarzında" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epikós επικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca épos έπος z "destan" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

epikriz

Almanca Epikrise "«ard-değerlendirme», tıpta hastalığın seyrine dair rapor" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Eski Yunanca épi έπι z "art, peş (edat)" ve Eski Yunanca krísis κρίσις z "yargı, hüküm" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca krínō κρίνω z "ayırmak, yargılamak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

epilasyon

Fransızca épilation "kıl aldırma işlemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca épiler "kıl aldırmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pilus "kıl" sözcüğünden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

epilepsi

Fransızca epilepsie "sara hastalığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen epilepsia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen epilepsía επιλεψία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca epilambánō επιλαμβάνω, επιλεπ- z "tutulmak, kriz gelmek" fiilinden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca lambánō, lep- λαμβάνω, λεπ- z "almak, tutmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epilog

Fransızca épilogue "son söz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen epílogos επίλογος z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca lógos λόγος z "söz" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epistemoloji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
bilgi kuramı, epistemoloji = Mebhasi marifet, marifet nazariyesi [ Milliyet - gazete, 1958]
Eski veya modern ontoloji (varlık felsefesi), epistemoloji (bilgi nazariyesi), fenomenoloji (fenomen nazariyesi) (...)

Köken

Fransızca épistemologie "bilginin anlam ve özelliklerini inceleyen felsefe dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epistēmē επιστήμη z "zihinsel hakimiyet, bilgi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca epístāmai επίσταμαι z "bir şeye veya konuya hakim olmak, bilmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için statik, +log maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

epistemolog, epistemolojik


06.07.2015
epitel

Fransızca epithélium "1. meme başı dokusu, 2. iç organları ve ağız iç yüzeyini örten doku, zar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epithḗlion επιθήλιον z "meme başı üstü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca thḗlē θήλη z "meme başı" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca tháō θάω z "süt emmek" fiili ile eş kökenlidir.

epitet

Fransızca epithète veya İngilizce epithet "lakap, biyolojik taksonomide tür belirten ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca epítheton ἐπίθετον z "lakap" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca epíthetos ἐπίθετος z "üstüne-konan" sözcüğünün nötrüdür. Yunanca sözcük Eski Yunanca títhemi, the- τίθεμι, θε- z "koymak" sözcüğünden alıntıdır.

epizot

Fransızca épisode "tiyatroda iki perde arasında oynananan kısa oyun [esk.], oyunda kısa bölüm, sahne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epeisódion επεισόδιον z "araya giren şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca eísodos είσοδος z "giriş" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ʰodós ὁδός z "yol" sözcüğünden eis+ önekiyle türetilmiştir.

epoksi

İngilizce epoxy "1. kimyada bir tür bileşik, 2. epoksit reçine, bir tür boya ve yapıştırıcı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce oxygen "oksijen" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir.

epope

Fransızca épopée "destan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epopoiía εποποιία z "destan şairi gibi okuma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca épos έπος z "destan" ve Eski Yunanca poiós ποιός z "inşa eden, şiir söyleyen" sözcüklerinin bileşiğidir.