eristik

erika

İngilizce ve Latince erica "funda bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ereíkē ἐρείκη z sözcüğünden alıntıdır.

eril

Türkiye Türkçesi er sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

erim

Türkiye Türkçesi er- "olmak, erişmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

erin|mek

Eski Türkçe irin- "tiksinmek, üşenmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ir- "nefret etmek, yalnız kalmak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir.

erinç

Eski Türkçe érinç "kıvanç, mutluluk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ér- fiilinden Eski Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

eristik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ekşi Sözlük, 2003]
eristik: tartışmalı/hileli argümanlarla ilgili (sıfat). tartışma ve polemiklerde (biraz da hileyle) başarılı olma sanatı (isim).

Köken

Fransızca eristique "çatışma veya münazara sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen eristikḗ ἐριστική z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca erízō ἐρίζειν z "kavga etmek, çatışmak" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca éris ἔρις z "kavga" sözcüğünden türetilmiştir.


26.09.2017
erişte

Farsça rişte رشته z "ip, iplik, şerit" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça riştan, rēş- رشتن, ريش z "eğirmek, bükmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *rēş- sözcüğü ile eş kökenlidir.

eritr(o)+

Fransızca ve İngilizce erythro+ "[bileşik adlarda] kırmızı" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca erythrós ερυθρός z "kırmızı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁rudʰ-ró-s (*erudʰ-ró-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₁rewdʰ- (*erewdʰ-) kökünden türetilmiştir.

eritrosit

Fransızca erythrocyte "kırmızı kan hücresi, alyuvar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca erythrós ερυθρός z "kırmızı" ve Eski Yunanca kýtos κύτος z "hücre" sözcüklerinin bileşiğidir.

eriyik

Türkiye Türkçesi eri- fiilinden Yeni Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

erk

Eski Türkçe erk "güç, kuvvet, otorite, nüfuz" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen erke sözcüğü ile eş kökenlidir.