eski|mek

esirge|mek

Eski Türkçe ésirke- "acımak, yazıklanmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ésiz "eyvah! yazık!" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir. (Kaynak: OTWF 2.459)

eskalasyon

İngilizce escalation "(adım adım) tırmanmak veya tırmandırmak" sözcüğünden türetilmiştir. İngilizce sözcük İngilizce escalade "bir duvar veya kaleye merdiven dayayarak tırmanma" sözcüğünden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen scalata sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca scala "merdiven, basamak" sözcüğünden türetilmiştir.

eskalop

Fransızca escalope "ince et dilimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca escale "pul, kabuk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skǣlā, skalō "kabuk, özellikle deniz kabuğu, balık pulu" biçiminden alıntıdır.

eskatoloji

Fransızca eschatologie veya İngilizce eschatology "kıyamete dair söylem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ésχatos έσχατος z "son, nihayet" sözcüğünden türetilmiştir.

eski

Eski Türkçe eski "eski, geçmiş" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe es- "uzatmak" fiilinden Eski Türkçe +kI ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

eski|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: eskirmek [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tōn eskirdi [giysi eskidi] Türkiye Türkçesi: eskimek [ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
çok ṭonlular gördük ki ṭonı eskiyince kefene girdi Türkiye Türkçesi: eskilmek [GülR-TS, 1451 yılından önce]
eger eskildiyse bu cism donu / degşür kuknus gibi, yığ odunu

Köken

Türkiye Türkçesi eskil- "eskimek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen eskir- fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe eski sözcüğünden Eski Türkçe +Ir- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için eski maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

eskitmek


04.10.2017
eskiv

Fransızca ésquive "çevik beden hareketiyle bir darbeden kaçınma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca esquiver "kaçınmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca aynı anlama gelen esquivar sözcüğünden alıntıdır.

eskiz

Fransızca esquisse "taslak, müsvedde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen schizzo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen schedius sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca sχédios σχέδιος z "taslak" sözcüğünden alıntıdır.

eskort

Fransızca escorte veya İngilizce escort "kılavuz, eşlikçi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca aynı anlama gelen scorta sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca scorgere "yol göstermek" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *excorrigere "yanlış olan bir şeyi düzeltmek" fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince corrigere, correct- "düzeltmek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

eskrim

Fransızca escrime "kılıçla vuruşma sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca eskermir "kılıç darbelerinden kendini korumak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skirmjan "korumak, savunmak" fiilinden alıntıdır.

esma

Arapça smy kökünden gelen asmāˀ أسماء z "Allah'ın isimleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ism إسم z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.