faktör

fakfon

Almanca bir sözcükten alıntıdır.

fakih

Arapça fḳh kökünden gelen faḳīh فقيه z "bilgin, bilge, islam hukuku bilgini" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḳaha فَقَحَ z "yorumladı, kavradı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

fakir

Arapça fḳr kökünden gelen faḳīr فقير z "1. oyuk, çukur, 2. beli bükük, 3. yoksul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḳara فَكَرَ z "oydu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

fakr

Arapça fḳr kökünden gelen faḳr فقر z "1. oyuk olma, oyulma, 2. yoksulluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḳara فقر z "oydu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

faks

İngilizce fax sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce facsimile "elektronik görüntü gönderme cihazı" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince fac "yap" (NOT: Latince sözcük Latince facere, fact- "yapmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve Latince similis "benzer, tıpkı" sözcüklerinin bileşiğidir.

faktör
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1934]
Mamafih, tediye müvazenesinde en mühim faktör şüphe yoktur ki (...)

Köken

Fransızca facteur "1. yapan, eden, üreten, 2. matematikte çarpan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince factor "yapan, eden, etken, imal eden, imalatçı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince facere "yapmak, etmek, eylemek, icra etmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

Ek açıklama

Fransızca faire, İtalyanca fare "yapmak" biçimleri Latince facere fiilinden türemiştir.

Benzer sözcükler

faktöriyel


08.10.2017
fakülte

Fransızca faculté "1. yetenek, beceri, 2. üniversite bölümü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince facultas "yapabilirlik, el becerisi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince facilis "yapılabilir olan, kolay" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince facere "yapmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

fal

Arapça fAl kökünden gelen faˀl فأل z "iyi alamet" sözcüğünden alıntıdır.

falafel

Arapça flfl kökünden gelen falāfil فلافل z "nohut ezmesiyle yapılan içli köfte" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fulful فلفل z "biber" sözcüğünden türetilmiştir.

falaka

(NOT: Arapça flḳ kökünden gelen falaḳa(t) فلقة z "ayak tabanına dayak atma sopası" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Arapça sözcük Eski Yunanca phálanks, phalang- φάλαγξ, φαλαγγ- z "1. kütük, kalın sopa, 2. Eski Yunan'da bir ordu birliği" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰelǵ- "kütük, kalın ağaç gövdesi" kökünden türetilmiştir.

falan

Arapça fulān فلان z "adı zikredilmeyen kişi için kullanılan sözcük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen pəlān פלן z sözcüğünden alıntıdır.