falan

faktör

Fr facteur 1. yapan, eden, üreten, 2. matematikte çarpan << Lat factor yapan, eden, etken, imal eden, imalatçı Lat facere yapmak, etmek, eylemek, icra etmek +(t)or

fakülte

Fr faculté 1. yetenek, beceri, 2. üniversite bölümü << Lat facultas yapabilirlik, el becerisi Lat facilis yapılabilir olan, kolay +itas Lat facere yapmak +()bilis

fal

Ar faˀl فأل z [#fAl faˁl ] iyi alamet

falafel

Ar falāfil فلافل z [#flfl] nohut ezmesiyle yapılan içli köfte Ar fulful فلفل zbiber

falaka

(≈ Ar falaḳa(t) فلقة z [#flḳ] ayak tabanına dayak atma sopası ) EYun phálanks, phalang- φάλαγξ, φαλαγγ- z1. kütük, kalın sopa, 2. Eski Yunan'da bir ordu birliği HAvr *bʰelǵ- kütük, kalın ağaç gövdesi

falan

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
ḳarār ḳılıştı anıŋ birle fülān nérse üze [onunla falan nesne üzerine anlaştı] [ Codex Cumanicus, 1303]
talis - Fa: falan - Tr: buninχibi [bunun gibi] vel falam [ Meninski, Thesaurus, 1680]
fülān, vulg. filan & falan [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
falan festekiz, falan fıstık, falan feşmekân

Ar fulān فلان zadı zikredilmeyen kişi için kullanılan sözcük İbr/Aram pəlān פלן za.a.

Not: Karş. Aram pəloni almoni פְלוני אַלְמוֹני "falan filan" (Jastrow sf. 71). OYun peloní elmoní, Erm eġmoni peġmoni "falan filan" biçimleri Süryaniceden alınmıştır (Acar sf. 2.21).

Benzer sözcükler: falan festekiz, falan filan, falan fıstık, falanca, feşmekân, filan, filanca


22.02.2020
falanjist

Fr phalangiste İspanya'da 1933'te kurulan sağcı parti mensubu İsp Falange İspanya'da bir parti +ist° EYun phálanks, phalang- φάλανξ, φαλαγγ- zEski Yunan'da sıkı düzenli piyade birliği

falçete

İt falcietto [küç.] küçük tırpan, orak Lat falx, falc- orak +et°

falez

Fr falaise dik kayalık sahil Ger *felisa/felsaz kaya

fallus

YLat phallus erkek cinsel organı EYun phállos φάλλος zereksiyon halinde erkek cinsel organı << HAvr *bʰl̥-nó-s HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak

falsetto

İt falsetto «cırtlak ses», yüksek oktavda şarkı söylemeye imkân veren ses tekniği İt falso [küç.] hata, yanlış +et°