göğer|mek

göçebe

Türkiye Türkçesi göçer oba veya göçer evlü "göçücü yörük topluluğu, göçer halkı" sözcüğünden evrilmiştir.

göçmen

Türkiye Türkçesi göçmel "muhacir" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi göç- fiilinden türetilmiştir.

gödelek

Türkiye Türkçesi güdük "kısa ve kalın" sözcüğü ile eş kökenlidir.

göğel

Türkiye Türkçesi gök "açık mavi veya yeşil renk" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Il2 ekiyle türetilmiştir.

göğem

Türkiye Türkçesi gök sözcüğünden türetilmiştir.

göğer|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kökērdi neŋ [[nesne gök rengi aldı]] Türkiye Türkçesi: "... yeşermek" [ Dede Korkut Kitabı, 1400? yılından önce]
kaba ağaçda dal budağıŋ kurumışdı, yeşerüp göğerdi

Köken

Eski Türkçe kȫk "gök, mavi, yeşil" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için gök maddesine bakınız.

Ek açıklama

Anadolu ağızlarında göğeri/göveri "taze dal, filiz", göver "yeşil soğan", gövel "yeşil" biçimleri görülür. ▪ Ahmet Dinç, Türkçe'nin Kayıp Kelimeleri sf. 237.

Benzer sözcükler

göğerti


23.10.2017
göğüs

Eski Türkçe kögüz "ses ve nefes aygıtı, göğüs" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kög "avaz, şarkı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

gök

Eski Türkçe kȫk "gökyüzü, mavi" sözcüğünden evrilmiştir.

gökçe

Türkiye Türkçesi gök sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +çA ekiyle türetilmiştir.

göl

Eski Türkçe köl "göl, su birikintisi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Orta Farsça kōl "çukur, batak" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 213)

gölet

Türkiye Türkçesi göle- "su birikmek, gölleşmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Ut ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi göl sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.